De Nou Nenm

Biwo Sikisal

REJYON SANTRAL

FORT LAUDERDALE

Biwo Sikisal Pak� Fort Lauderdale lan gen apepr� 70 anplwaye, enkli 37 Asistan Komis� krimin�l ak sivil, sipote pa anplwaye administratif ak sipo.

Sikisal Divizyon Krimin�l Ft. Lauderdale lan gen twa seksyon: Krim Ekonomik; Nakotik/Krim Maj� [Grav]; ak Krim Oganize/Pouswit Jidisy� Espesyal N�. Dabitid, biwo Fort Lauderdale lan te toujou gen plis pouswit jidisye nan ka ka krim oganize nan Distrik lan, enkli ak LCN tradisyon�l, gang domestik, ak l�t zak krimin�l RICO. Denyeman, Seksyon Krim Oganize an konsantre atansyon l sou kraze �ganizasyon krimin�l transnasyonal yo. Epitou biwo Fort Lauderdale lan te yon lid�de nan pouswit jidisye fw�d anplwaye biwo, enkli ak fw�d ipot�k, v�l idantite, fw�d kat kredi, fw�d taks, fw�d lap�s ak transf�, koripsyon piblik, ak fw�d swen lasante. Seksyon Narkotik lan jwenn anpil atansyon nasyonal pou atak milti jirisdiksyon nan penetrasyon klinik preskripsyon medikaman kont doul�, ke yo konnen tou kouw� fabrik medikaman, nan Broward County.

Divizyon Sivil Fort Lauderdale lan toujou kenbe twa komis� sivil jeneral, enkli ak Komis� Sipleyan an. Se Ch�f Komis� Divizyon Sivil Miami an ki se patwon Komis� Sipleyan Fort Lauderdale lan. De (2) komis� konfiskasyon byen ede komis� krimin�l yo nan ka konfiskasyon epi l� li apwopriye yo f� pouswit sivil apa sou konfiskasyon yo.

Epitou biwo Fort Lauderdale lan gen de (2) avoka ap�l , ki rapote direkteman a Ch�f Divizyon Ap�l la nan Miami. Non s�lman yo regle koze ap�l nan ka ki baze nan Fort Lauderdale, avoka sa yo souvan pran w�l konsiltan nan koze legal ki ta leve nan ka ki toujou louvri nan biwo a.


REJYON N�

WEST PALM BEACH/FORT PIERCE

Biwo Sikisal Pak� West Palm Beach gen apepr� 40 employees, enkli 26 Asistan Komis� krimin�l ak konfiskasyon aktif, sipote pa anplwaye administratif ak sipo.

Sikisal Divizyon Krimin�l West Palm Beach lan gen de seksyon krim jeneral, Krimin�l I ak II. Asistan Komis� k ap travay nan seksyon krim jeneral yo okipe ank�t ak pouswit lajistis anpil nan vyolasyon krim federal, enkli ak ank�t kompl�ks ak global ak pouswit lajistis krim fw�d finansye, trafik dw�g a gwos kantite ak �ganizasyon gang, trafik im�n, ak koze koripsyon piblik.

Asistan Komis� yo konsantre sou anpil krim finansye, enkli ak fw�d ipot�k, fw�d labank, magouy Ponzi, envestisman komplike ak fw�d sekirite, fw�d konpanyi, fw�d taks, fw�d fayit, ak l�t fw�d lapos ak transf� maj�. Epitou biwo West Palm Beach gen yon Komite pou Konbat Fw�d Swen Lasante ki spesyalize nan deteksyon, ank�t, ake pouswiv devan lajistis magouy fw�d swen lasante ki atake pwogram Medicare lan ak konpanyi asirans prive yo. Asistan Komis� k ap konsantre sou trafik dw�g maj� yo ak �ganizasyon gang yo mennen gwo mechan gang dw�g yo devan lajistis, jwenn santans prizon a lont�m ak santans lam� pou moun nan kominote an ak p�p Ameriken an. Asistan Komis� West Palm Beach yo genyen anpil ka devan lajistis kont �ganizasyon k ap trafike moun, ak evenman trafike, anpil ladan yo ki mennen a lanm�. Biwo sikisal West Palm Beach lan vin gen anpil atansyon pout�t bonjan pouswit devan lajistis kont ch�f piblik konte a ak vil lan nan plizye kalite akizasyon koripsyon.

Gen de (2) Asistan Komis� nan biwo sikisal West Palm Beach lan pou pou okipe zaf� konfiskasyon byen. Yo okipe koze konsesasyon byen ke moun jwenn nan trafike dw�g ak l�t aktivite �lalwa, k�m fw�d lap�s oswa fw�d transf�. Asistan Komis� yo ede komis� krimin�l yo nan ka konsesasyon byen wpi pouswiv konsesasyon sivil, e gen k�k ladan yo ki se ka ent�nasyonal.

Biwo sikisal Ft. Pierce lan gen yon seksyon krimin�l jeneral (Krimin�l III), epi li okipe senk konte nan rejyon Treasure Coast Laflorid: Martin; St. Lucie; Indian River; Okeechobee; ak Highlands. Ajans anf�sman lalwa federal ki gen biwo nan z�n Ft. Pierce lan enkli Biwo Federal Envestigasyon ]Federal Bureau of Investigation;, Administrasyon Anf�sman Dw�g [Drug Enforcement Administration], Biwo Alk�l, Tabak, Zam ak Eksploszif [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives], Biwo Kontribisyon [Internal Revenue Service], ak Envestigasyon Sekirite Ent�nn [Homeland Security Investigations]. Pout�t se yon gwo z�n jeografik, gen anpil fwa Asistan Komis� yo ak ajans federal mete t�t yo ansanm ak ajans anf�sman lalwa eta ak lokla. Pou yo ka okipe popilasyon k ap ogmante epi krim ki asosye ak sa, yo bati nan Fort Pierce yon nouvo tribinal federal epi li komanse mache ofisy�lman nan Desanm 2011. Biwo Komis� [Pak�t] yo nan bildinn sa epi ak nouvo espas biwo ki akomode jiska dizwit Komis� Adjwen. K�m se li ki biwo ki pi piti nan biwo sikisal Distrikt lan, Komis� Adjwen Ft. Pierce yo okipe envestigasyon ak pouswit lajistis konsenan anpil koze vyolasyon krimin�l federal, de ti ka reyaktif a koze kompl�ks a lont�m, ki enkli fw�d kat kredi ak v�l idantite, fw�d ipot�k, fw�d swen lasante, v�l lap�s, krim imigrasyon ak natiralizasyon, trafike im�n ak trafike imigran, trafike dw�g, vyolasyon ladwann, blanchisman lajan, krim �ganize, koripsyon piblik, vyolasyon taks federal, pornografi timoun, zak vol� Hobbs Act, mennen gang lajistis, vol� labank ak vyolasyon ak zam.

Tounen Anl� a

USAO Homepage
USAO Briefing Room
Stay Connected: Visit us on Twitter
What Makes Schools Safer? Using science to discover what works. Federal funding available. Visit NIJ.gov, keywords: 'comprehensive school safety intiative'
Project Safe Neighborhood

Nou an nasyon-laj nou diminye krim zam nan Amerik la.

Project Safe Childhood

Ede nou konbat zaf pwodiksyon nan krim eksplwatasyon seksyl kont timoun.

Victim Witness Assistance

Asire ke moun ki viktim krim federal yo trete ak ekite konpasyon, ak resp.