ទទួលជំនួយឥឡូវនេះ ឬរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម (Khmer)

ទទួលជំនួយឥឡូវនេះ

អានសេចក្ដីណែនាំខាងក្រោមដើម្បីយល់អំពីរបៀបទទួលជំនួយភ្លាមៗ និងរបៀបរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមដែលអ្នកបានឃើញ ឬបានជួបប្រទះ។

ទទួលជំនួយឥឡូវនេ
 

ដើម្បីទទួលបានជំនួយក្នុងករណីអាសន្ន

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដែលចំពោះមុខភ្លាមៗ សូមហៅទៅលេខ 9-1-1 ឬទាក់ទងទៅប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។

ដើម្បីទទួលបានជំនួយក្នុងករណីអាសន្ន
 

ដើម្បីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម

ប្រសិនបើអ្នកជឿថា អ្នកជាជនរងគ្រោះពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម ឬជឿថា អ្នកបានឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម៖

ជំហានទី 1៖ រាយការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មទៅប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ជំហានទី 2៖ តាមដានការរាយការណ៍នេះឱ្យបានឆាប់រហ័សដោយហៅទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសព្ទព័ត៌មានជំនួយរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ (FBI)។

ហៅទៅខ្សែទូរសព្ទព័ត៌មានជំនួយរបស់ FBI តាមលេខ 1-800-225-5324

FBI មានអ្នកបកប្រែតាមទូរសព្ទ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចនិយាយជាមួយអ្នកបាន។ នៅពេលអ្នកហៅទូរសព្ទ នឹងមានសារដែលបានថតទុករយៈពេលមួយនាទីជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញ។ កុំបិទទូរសព្ទរហូតទាល់តែអ្នកឮប្រតិបត្តិករនិយាយផ្ទាល់។ និយាយឈ្មោះភាសាដែលអ្នកនិយាយ ហើយប្រតិបត្តិករនឹងភ្ជាប់អ្នកទៅអ្នកបកប្រែដែលមានលក្ខណសម្បត្តិ ដើម្បីជួយអ្នករាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមដែលអ្នកដឹង ឬបានជួបប្រទះ។

តើអ្វីគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម?

តើអ្វីគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម?
 

ការស្អប់ខ្ពើម៖ ពាក្យថា "ការស្អប់ខ្ពើម" អាចនាំឱ្យមានការយល់ខុស។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម ពាក្យថា "ការស្អប់ខ្ពើម" មិនមែនមានន័យថា ភាពឃោរឃៅ កំហឹង ឬ ការមិនចូលចិត្តជាទូទៅទេ។ នៅក្នុងបរិបទនេះ “ការស្អប់ខ្ពើម” មានន័យថាជាការលម្អៀងប្រឆាំងនឹងមនុស្ស ឬក្រុមមនុស្សដោយមានចរិតលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលមានចែងដោយច្បាប់។

ឧក្រិដ្ឋកម្ម៖ ជារឿយៗពាក្យថា "ឧក្រិដ្ឋកម្ម" នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើម គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាដូចជា ការរំលោភបំពាន ឃាតកម្ម ការបង្កអគ្គិភ័យ ការបំផ្លាញ ឬការគំរាមកំហែងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។ វាក៏គ្របដណ្ដប់លើការរួមគំនិត ឬការស្នើសុំបុគ្គលផ្សេងទៀតឱ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះផងដែរ បើទោះបីជាឧក្រិដ្ឋកម្មមិនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក៏ដោយ។

ឧបត្តិហេតុនៃការលម្អៀង ឬការស្អប់ខ្ពើម៖ ទង្វើបុរេវិនិច្ឆ័យដែលមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្ម និងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សា ការគំរាមកំហែង ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ។

ច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមរបស់សហព័ន្ធ គ្របដណ្ដប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយផ្អែកលើ៖

ច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមរបស់សហព័ន្ធ គ្របដណ្ដប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយផ្អែកលើ៖
 

ច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមរបស់រដ្ឋមានភាពខុសៗគ្នា។ ភាគច្រើនរាប់បញ្ចូលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយផ្អែកលើជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ និងសាសនា។ ក៏មានរាប់បញ្ចូលនូវប្រភេទបន្ថែមជាច្រើនទៀតផងដែរ។

វិសោធនកម្មលើកដំបូង និងសន្ទរកថាដោយឥតគិតថ្លៃ៖

ស្ថិតក្រោមវិសោធនកម្មលើកដំបូងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិក មនុស្សមិនអាចត្រូវបានដាក់ទោសដោយសារតែជំនឿរបស់ពួកគេឡើយ ទោះបីជាជំនឿទាំងនោះមានលក្ខណៈវាយលុកលើគេក៏ដោយ។ ទោះយ៉ាងណា វិសោធនកម្មលើកដំបូងមិនការពារមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារតែជំនឿដែលមានការការពារទេ។

Updated February 23, 2022

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No