Justice News

Department of Justice
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE
Monday, December 19, 2022

कानुन लागू गर्ने एकाइहरूको लागि न्यायिक विभाग (Justice Department), भाषाप्रति पहुँसम्बन्धी नयाँ अग्रसरताको घोषणा गर्दछ

विभागले डेन्भर प्रहरी विभाग विरुद्ध भाषाप्रति पहुँसम्बन्धी जाँचको समाधान भएको घोषणा पनि गर्दछ

Topic(s): 
Civil Rights
Component(s): 
Press Release Number: 
22-1385
Updated December 19, 2022