You are here

Biwo Sikisal

REJYON SANTRAL

FORT LAUDERDALE

Biwo Sikisal Pak� Fort Lauderdale lan gen apepr� 70 anplwaye, enkli 37 Asistan Komis� krimin�l ak sivil, sipote pa anplwaye administratif ak sipo.

Sikisal Divizyon Krimin�l Ft. Lauderdale lan gen twa seksyon: Krim Ekonomik; Nakotik/Krim Maj� [Grav]; ak Krim Oganize/Pouswit Jidisy� Espesyal N�. Dabitid, biwo Fort Lauderdale lan te toujou gen plis pouswit jidisye nan ka ka krim oganize nan Distrik lan, enkli ak LCN tradisyon�l, gang domestik, ak l�t zak krimin�l RICO. Denyeman, Seksyon Krim Oganize an konsantre atansyon l sou kraze �ganizasyon krimin�l transnasyonal yo. Epitou biwo Fort Lauderdale lan te yon lid�de nan pouswit jidisye fw�d anplwaye biwo, enkli ak fw�d ipot�k, v�l idantite, fw�d kat kredi, fw�d taks, fw�d lap�s ak transf�, koripsyon piblik, ak fw�d swen lasante. Seksyon Narkotik lan jwenn anpil atansyon nasyonal pou atak milti jirisdiksyon nan penetrasyon klinik preskripsyon medikaman kont doul�, ke yo konnen tou kouw� fabrik medikaman, nan Broward County.

Divizyon Sivil Fort Lauderdale lan toujou kenbe twa komis� sivil jeneral, enkli ak Komis� Sipleyan an. Se Ch�f Komis� Divizyon Sivil Miami an ki se patwon Komis� Sipleyan Fort Lauderdale lan. De (2) komis� konfiskasyon byen ede komis� krimin�l yo nan ka konfiskasyon epi l� li apwopriye yo f� pouswit sivil apa sou konfiskasyon yo.

Epitou biwo Fort Lauderdale lan gen de (2) avoka ap�l , ki rapote direkteman a Ch�f Divizyon Ap�l la nan Miami. Non s�lman yo regle koze ap�l nan ka ki baze nan Fort Lauderdale, avoka sa yo souvan pran w�l konsiltan nan koze legal ki ta leve nan ka ki toujou louvri nan biwo a.


REJYON N�

WEST PALM BEACH/FORT PIERCE

Biwo Sikisal Pak� West Palm Beach gen apepr� 40 employees, enkli 26 Asistan Komis� krimin�l ak konfiskasyon aktif, sipote pa anplwaye administratif ak sipo.

Sikisal Divizyon Krimin�l West Palm Beach lan gen de seksyon krim jeneral, Krimin�l I ak II. Asistan Komis� k ap travay nan seksyon krim jeneral yo okipe ank�t ak pouswit lajistis anpil nan vyolasyon krim federal, enkli ak ank�t kompl�ks ak global ak pouswit lajistis krim fw�d finansye, trafik dw�g a gwos kantite ak �ganizasyon gang, trafik im�n, ak koze koripsyon piblik.

Asistan Komis� yo konsantre sou anpil krim finansye, enkli ak fw�d ipot�k, fw�d labank, magouy Ponzi, envestisman komplike ak fw�d sekirite, fw�d konpanyi, fw�d taks, fw�d fayit, ak l�t fw�d lapos ak transf� maj�. Epitou biwo West Palm Beach gen yon Komite pou Konbat Fw�d Swen Lasante ki spesyalize nan deteksyon, ank�t, ake pouswiv devan lajistis magouy fw�d swen lasante ki atake pwogram Medicare lan ak konpanyi asirans prive yo. Asistan Komis� k ap konsantre sou trafik dw�g maj� yo ak �ganizasyon gang yo mennen gwo mechan gang dw�g yo devan lajistis, jwenn santans prizon a lont�m ak santans lam� pou moun nan kominote an ak p�p Ameriken an. Asistan Komis� West Palm Beach yo genyen anpil ka devan lajistis kont �ganizasyon k ap trafike moun, ak evenman trafike, anpil ladan yo ki mennen a lanm�. Biwo sikisal West Palm Beach lan vin gen anpil atansyon pout�t bonjan pouswit devan lajistis kont ch�f piblik konte a ak vil lan nan plizye kalite akizasyon koripsyon.

Gen de (2) Asistan Komis� nan biwo sikisal West Palm Beach lan pou pou okipe zaf� konfiskasyon byen. Yo okipe koze konsesasyon byen ke moun jwenn nan trafike dw�g ak l�t aktivite �lalwa, k�m fw�d lap�s oswa fw�d transf�. Asistan Komis� yo ede komis� krimin�l yo nan ka konsesasyon byen wpi pouswiv konsesasyon sivil, e gen k�k ladan yo ki se ka ent�nasyonal.

Biwo sikisal Ft. Pierce lan gen yon seksyon krimin�l jeneral (Krimin�l III), epi li okipe senk konte nan rejyon Treasure Coast Laflorid: Martin; St. Lucie; Indian River; Okeechobee; ak Highlands. Ajans anf�sman lalwa federal ki gen biwo nan z�n Ft. Pierce lan enkli Biwo Federal Envestigasyon ]Federal Bureau of Investigation;, Administrasyon Anf�sman Dw�g [Drug Enforcement Administration], Biwo Alk�l, Tabak, Zam ak Eksploszif [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives], Biwo Kontribisyon [Internal Revenue Service], ak Envestigasyon Sekirite Ent�nn [Homeland Security Investigations]. Pout�t se yon gwo z�n jeografik, gen anpil fwa Asistan Komis� yo ak ajans federal mete t�t yo ansanm ak ajans anf�sman lalwa eta ak lokla. Pou yo ka okipe popilasyon k ap ogmante epi krim ki asosye ak sa, yo bati nan Fort Pierce yon nouvo tribinal federal epi li komanse mache ofisy�lman nan Desanm 2011. Biwo Komis� [Pak�t] yo nan bildinn sa epi ak nouvo espas biwo ki akomode jiska dizwit Komis� Adjwen. K�m se li ki biwo ki pi piti nan biwo sikisal Distrikt lan, Komis� Adjwen Ft. Pierce yo okipe envestigasyon ak pouswit lajistis konsenan anpil koze vyolasyon krimin�l federal, de ti ka reyaktif a koze kompl�ks a lont�m, ki enkli fw�d kat kredi ak v�l idantite, fw�d ipot�k, fw�d swen lasante, v�l lap�s, krim imigrasyon ak natiralizasyon, trafike im�n ak trafike imigran, trafike dw�g, vyolasyon ladwann, blanchisman lajan, krim �ganize, koripsyon piblik, vyolasyon taks federal, pornografi timoun, zak vol� Hobbs Act, mennen gang lajistis, vol� labank ak vyolasyon ak zam.

Updated March 12, 2015