You are here

Distrik Sid Avoka Etazini

Biwo Avoka Etazini Distrik Sid Eta la Forid


WIFREDO A. FERRER, PWOKIRÈ JENERAL ETAZINI

REZIME PWOFESYON�L

Prezidan Barack Obama te nonmen Wifredo A. Ferrer e Sena a te konfime nominasyon misye le 22 Avril, 2010 pou sèvi kòm Pwokirè Jeneral pou Distrik Sid Florida a, Ozetazini. Antanke Pwokirè Jeneral Etazini, Mesye Ferrer se ofisye anchèf ki ranfòse lalwa federal pou Distrik la. Anvan li te nonmen Pwokirè Jeneral Etazini, Mesye Ferrer te okipe pozisyon Chèf Seksyon Litij Federal nan Biwo Pwokirè nan Konte Miami-Dade.

Mesye Ferrer fè yon long karyè nan domèn sèvis piblik. Apre li te gradye lekòl dedwa nan ane 1990, Mesye Ferrer te yon grefye pou Jij Stanley Marcus, ki lè sa a te Jij Distrik la (kounye a li se Jij 11yèm Sikwi). Apre li te fin travay kòm grefye, Mesye Ferrer al travay avèk biwo avoka Steel Hector & Davis nan Miami, ann otòn 1991. Apre li te fin fè twazan nan sektè prive a, Mesye Ferrer retounen nan sektè sèvis piblik la, premyèman antanke yon Manm ak Asistan Espesyal nan Palè Etazini pou Sekretè Depatman Lojman ak Devlopman Iben Ozetazini (U.S. Department of Housing and Urban Development: HUD), epi apresa kòm Chèf Deta Majò Delege ak Konseye pou ansyen Pwokirè Jeneral Janet Reno.

Apre senkan nan Depatman Lajistis la, Mesye Ferrer retounen Miami an 2000 pou l okipe pozisyon Asistan Pwokirè Jeneral la. Pandan l te nan Biwo Pwokirè Etazini a, li te travay nan Seksyon Entegrite Piblik ak Sekirite Nasyonal, Seksyon Krim Ekonomik, Seksyon Krim Grav, ak Divizyon Apèl Biwo a. Antanke yon Asistan Pwokirè Jeneral la, Mesye Ferrer te okipe e li te trete plizyè ka enpòtan, ki enkli blanchiman lajan entènasyonal, fwòd nan domèn swen sante, ka dwòg, ka ki konsène abi dwa lèzòm onivo entènasyonal, ka imigrasyon, ak krim ki gen rapò ak zam-a-fe.

Pandan karyè li, yo konsidere Mesye Ferrer kòm youn nan Pi Gwo Pwokirè Jeneral yo, dapre South Florida Legal Guide ak Florida Legal Elite. Anplisdesa, li resevwa Meday pou Pwokirè Jeneral la an 2000, ak Prim pou Pèfòmans Siperyè ak Merit Espesyal, poutèt travay li fè kòm Asistan Pwokirè Jeneral Etazini.

Mesye Ferrer, yon natifnatal Miami, resevwa degre inivèsite li nan domèn Ekonomik nan University of Miami, nan Coral Gables, e li te premye nan klas la. Apresa, li ale nan Lekòl Dedwa University of Pennsylvani, e li gradye cum laude an 1990. Mesye Ferrer te ale nan Lekòl Segondè Miami Lakes, nan Hialeah.

Updated March 12, 2015

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No