You are here

Plent Sitwayen

Biwo Komisè Gouvènman Etazini resevwa plent de piblik la konsenan swadizan move zak ki enkli aktivite kriminel ki fèt nan Distrik Sid Laflorid ak lòt kote.

Misyon Biwo Komisè Gouvènman Etazini la pou l anfòse lwa federal yo ak reprezante Etazini Damerik nan tribinal. Biwo Komisè Gouvènman Etazini ede ajans federal yo ak anpil fonksyon ankèt, sepandan Biwo Komisè Gouvènman Etazini pa yon ajans ankèt principal.

An konsekans, plent sitwayen ki pa gen anyen pou wè ak yon koze ki pa dokimante piblikman ki devan Biwo Komisè Gouvènman Etazini, yo gen dwa refere l direktman a ajans ankèt federal ki apwopriye oubyen yo gen dwa rekonèt plent lane pi retounen l bay moun ki anrejistre plent la ak sigjesyon ak enfòmasyon kontak ajans ki apwopriye an(yo).

Si w ta konnen ke oswa ou sispek yon aktivite kriminel ki fèt nan oswa ki afekte Distrik Sid Laforid ke ou panse ki nan enterè Biwo Komisè Gouvènman Etazini ou gen dwa fè n kon sa pa ranpli ak voye Fòm Enfòmasyon Sitwayen ba nou oswa ou gen dwa fè yon rapò pa imel lan: USAFLS-Citizencompla@usdoj.gov

Pou enfòmasyon w, nou fè yon lis de plizye ajans ankèt federal enpòtan ak yon egzamp sou ki kalite ankèt ke yo mennen. Lis ki pli ba a se egzamp ankèt ki pli komen ak enfòmasyon kontak pou ajans ankèt federa, eta ak lokal ki gen dwa enterese nan sèten koze.Fòm Plent Sitwayen (PDF) | Nimewo Telefòn pou Plent Sitwayen, (305) 961-9173

Plent Sitwayen Email Address: USAFLS-Citizencompla@usdoj.govLis sa pa yon lik ki limite, li se yon rezime jenerik. Fòk ou ale nan sit entènèt ajans lan e/oswa rantre an kontak ak ajans lan(yo) direkteman pou asistans epi pou enfòmasyon yo ki ajou.

Viewing Notice: Portable Document Format (".PDF") files may be viewed with the free Adobe Acrobat Reader.

Type of InvestigationAgency
Fwòd Bank ak Enstitisyon Finansye, Federal Bureau of Investigation Fijitif, Dwòg, Vòl, Kidnapinn, Pònografi 16320 NW 2nd Avenue Timoun, Krim Odinatè, Fwòd North Miami Beach, Fkorida 33168 Konsomatè, Fwòd Finansye, Dwa (305) 944-9101 Sivil Federal Bureau of Investigation
16320 NW 2nd Avenue
North Miami Beach, Florida 33169
(305) 944-9101
Email: Miami@ic.fbi.gov
Website: http://miami.fbi.gov
Dwòg ak Narkotik U.S. Drug Enforcement Agency (DEA)
2100 N. Commerce Parkway
Weston, Florida 33326
(954) 660-4500
Website: http://www.usdoj.gov/dea
Anfòsman Sipò Timoun (Eta) Miami Dade County (Eleventh Circuit)
State Attorneys Office
100 South Biscayne Blvd.
Suite 3100
Miami, Florida 33131
(305) 530-2600
Website: http://www.miamisao.com
Krim Anviwònman Environmental Protection Agency
3900 Commonwealth Blvd.
M.S. 49
Tallahassee, Florida 32399
(850) 245-2118 - (800) 241-1754
Website: http://www.epa.gov/region4/
Krim Imigrasyon, Trafik Moun Bureau of Immigration and Customs Enforcement
11226 NW 20th Street
Miami, Florida 33172
(866) DHS-2-ICE - (866) 347-2423
Website: http://www.ice.gov/about/investigations/contact.htm
Fwòd Medikè Office of Inspector General
United States Department of Health and Human Services
P.O. Box 23489
Washington, DC 20026
800-447-8477
Email: HHSTips@oig.hhs.gov
Website: www.StopMedicareFraud.gov
Fwòd Medikè Office of Inspector General
State of Florida Department of Children and Families
Website: http://ahca.myflorida.com/
Website: http://www.medicare.gov/FraudAbuse/Overview.asp
Fwòd Administrasyon Social Sekirite SSA Office of Public Inquiries
Windsor Park Building
6401 Security Boulevard
Baltimore, MD 21235
800-269-0271
Website: http://www.ssa.gov/oig/public_fraud_reporting/index.htm
Fwòd Taks [Enpò) U.S. Internal Revenue Service (IRS)
Website: http://www.irs.gov
Vole Idantite Federal Trade Commission
225 Peachtree Street, NE
Suite 1500
Atlanta, GA 30303
877-382-4357
Website: http://www.consumer.gov
Fabrikasyon, Menas a Moun ki Pwoteje U.S. Secret Service
(305) 863-5000
Website: http://www.secretservice.gov
Fwòd Lapòs, Falsifye lèt United States Postal Inspector Service
3400 Lakeside Drive
6th Floor
Miramar, Florida 33027-3242
954-436-7200
Website: https://postalinspectors.uspis.gov/
Fijitif United States Marshals Service
Southern District of Florida
301 North Miami Avenue
Miami, Florida 33128
(786) 433-6525
Website: http://www.usmarshals.gov/district/fl-s
Krim Zam a Fè [revolve] Bureau of Alcohol Tobacco and Explosives
Miami Field Division
5225 NW 87th Avenue
Suite 300
Miami, Florida 33178
(305) 597-4800
Website: http://www.atf.gov/field/miami
Updated March 12, 2015

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No