You are here

Pwogram Sevis Viktim

 
Bi Pwogram Asistans Temwen Viktim lan se:

Pou amelyore ak pwoteje wol nesesè viktim krim yo ak temwen yon an pwosè jistis kriminel; pou fòme yon asosyasyon ak Leta ak kominote lokal yo pou etabli ak founi sèvis ak dwa enpòtan viktim yo; epi pou asire meye efo noun an bay viktim dwa swivan yo dapre 42 U.S.C. Seksyon 10606(b);

(Lis) Dwa Viktim Krim:

  1. Dwa pou yo trete w egalego ak respè pou dignite ak konfidansyalite.
  2. Dwa pou gen pwoteksyon rezonab de yon akize.
  3. Dwa pou yo avize w de pwosè nan tribinal.
  4. Dwa pou prezan nan tout seyans piblik nan tribinal k ap koute koze a, sòf si tribinal la panse ke temwanyaj viktim lan pral afekte si viktim an tande temwanyaj la pandan seyans lan.
  5. Dwa pou pale ak Komisè Gouvènman an sou ka a.
  6. Dwa pou restitisyon.
  7. Dwa pou gen enfòmasyon sou kondamnasyon, santans, anprizonman, ak liberasyon akize an.
Anplisde dwa ke viktim yo gen dwa genyen, souvan nou bay viktim/temwen yo sÈvis swivan yo:

Enfòmasyon sou klinik medikal, sèvis sosyal, rekompansasyon ki disponib, pwogram piblik ak prive ki disponib ki bay klas fòmasyon, tretman ak lòt sipo, avis sou a ki pwen ke ankèt la lye ak pouswit krim lan, avi de oportinite pou alekisyon devan jij seyans lan, transpòtasyon ki peye déjà ak aranjman pou kay, remèt byen ki sèvi kouwè prèv, notifikasyon/entèsesyon anplwaye oswa kreyansye, pyès atant senesòf pou tan seyans tribinal, èd gadri, epi egzamen medico legal pou kadejak ki peye déjà epi lòt dwa ak sèvis an relasyon ak notifikasyon, egzamen ak sèvis pou viktim ka aresyon seksyèl.

Yo sèvi ak Fòm Enfòmasyon Temwen Viktim a nan tout eta a pou ede Biwo Komisè Gouvènman an ak lòt ajans federal ak obligasyon legal yo pou avize tribinal yo sou restitisyon ki apwopriye pou remèt viktim yo.

Nimewo telefòn gratis pou Koodinatè Temwen-Viktim yo:

Miami, Fl (888) 513-0867

Fort Lauderdale, Fl (800) 379-4643

Pou enfòmasyon ki ajou konsènan yon ka an patikilye, rele Koodinatè Temwen-Viktim lan jan li.

EnfÒmasyon sou Ka Prezan an:
United States vs Daniel Carrasco and Federico Martin Gioja

Fòm Plent Sitwayen (PDF) | Nimewo Telefòn pou Plent Sitwayen, (305) 961-9173

Plent Sitwayen Email Address: USAFLS-Citizencompla@usdoj.gov

Updated January 8, 2016