The United States Department of Justice Department of Justice Seal The United States Department of Justice
Search The Site
 

Seksyon Imigran ak Dwa Anplwaye (IER)

Fòmilè akizasyon IER

Lalwa imigrasyon Etazini entèdi diskriminasyon sou baz estati sitwayènte lan ki gen rapò ak anbochaj, ranvwa, oswa rekritman oswa rekòmandasyon pou yon frè pou moun ki pwoteje: sitwayen yo, natif nan peyi Etazini, rezidan pèmanan, rezidan tanporè, refijye, ak azil (eksepte rezidan pèmanan legal ki pa aplike pou natiralizasyon nan lespas de sis mwa elijiblite). Li entèdi diskriminasyon sou baz orijin nasyonal (kont anplwayè ak kat a katòz anplwaye) tou ki gen rapò ak anbochaj, ranvwa, oswa rekritman oswa rekòmandasyon pou yon frè pou tout moun ki legalman gen otorizasyon travay nan Etazini. Lwa a entèdi pratik Dokimantè Malonèt tou: lè yon moun, biznis, oswa òganizasyon refize aksepte yon dokiman ki valab, espesifye lòt dokiman yon moun ka bay, oswa mande plis, oswa diferan dokiman pase yo gen obligasyon pou ranpli Fòm I-9 la poutèt estati sitwayènte yon moun oubyen orijin nasyonal li. Lalwa entèdi vanjans sou moun ki revandike dwa yo ki pwoteje dapre dispozisyon pou anti-diskriminasyon nan lwa imigrasyon an, oswa paske li te patisipe oswa ede nan yon ankèt ki fèt pa biwo sa a.

Enstriksyon Fòmilè Akizasyon:

Ki moun ki ka depoze yon akizasyon: Nenpòt ki moun ki santi ke li se yon viktim diskriminasyon oswa yon moun ki otorize sou non viktim nan. Fòmilè akizasyon sa a dwe poste avan 180 jou apre dat swadizan diskriminasyon an

Kesyon konsènan ka fòmilè akizasyon sa a dwe adrese dirèkteman bay IER pa telefòn nan (202) 616-5594 oswa 1-800-255-7688 (gratis), TTY (202) 616-5525 oswa TTY 1-800-237-2515 (nimewo gratis).

Nimewo OMB: 1190-0018
Dat li revize: 02/09/2017

General Information Office of the Assistant Attorney General
 
Leadership
Vanita Gupta
Principal Deputy Assistant Attorney General
Contact
Civil Rights Division
(202) 514-4609
Telephone Device for the Deaf (TTY) (202) 514-0716
 Visit ADA.gov
Stay Connected YouTube MySpace Twitter Facebook Sign Up for E-Mail Updates Subscribe to News Feeds