The United States Department of Justice Department of Justice Seal The United States Department of Justice
Search The Site
 

Seksyong Pangkarapatan ng Imigrante at Manggagawa (IER)

FORM SA PAGHAHABLA NG IER

Ipinagbabawal ng batas ng imigrasyon ng U.S. ang mga partikular na uri ng diskriminasyon at paghihiganti sa trabaho, kabilang ang: (1) diskriminasyon sa katayuan ng pagkamamamayan sa pagtanggap, pagpapatalsik, o sa pagrekluta o pagreto nang may bayad sa mga protektadong indibidwal; (2) diskriminasyon sa pambansang lahi (kabilang ang mga empleyado na may apat hanggang labing-apat na empleyado) sa pagtanggap, pagpapatalsik, o sa pagrekluta o pagreto nang may bayad sa lahat ng mga indibidwal na ligal na binigyang pahintulot na magtrabaho sa Estados Unidos. Ipinagbabawal din ng batas ang (3) ang mga hindi pantay na pagsasagawa ng pagdodokumentaryo: na nangyayari kapag ang isang indibidwal, negosyo, o organisasyon ay tumangging tumanggap ng wastong dokumento, humihiling ng partikular na dokumentasyon o humingi ng higit pa o ibang mga dokumento kaysa sa kinakailangan para makumpleto ang Form I-9 dahil sa pagkamamamayan o pambansang lahi ng indibidwal. Ipinagbabawal din ng batas ang (4) paghihiganti laban sa mga indibidwal na nagpapahayag ng kanilang karapatan na protektado sa ilalim ng kontra-diskriminasyong probisyon sa batas ng imigrasyon, o dahil sa paglahok o pagtulong sa isang imbestigasyong isinasagawa ng opisinang ito.

MGA TAGUBILIN SA FORM NG PAGHAHABLA

Sino ang maaaring magsampa ng pag-aasunto: Sinumang nagsasabing biktima siya ng diskriminasyon o paghihiganti o kinatawang tao sa ngalan ng biktima. Ang pormas ng pag-aasunto ay kinakailangang ipadala sa koreyo sa tirahan na nasa ibaba o i-fax sa (202) 616-5509 o i e-mail sa IER@usdoj.gov sa loob ng 180 na araw ng nasasabing petsa ng pagdidiskrimina. Paki kumpleto ang form na ito sa pamamagitan ng pag-type o malinaw na pagsulat ng hinihiling na impormasyon, sa anumang wika. Kung hindi naaangkop ang katanungan sa iyo, iwang blangko ito.

Tanong tungkol dito bayad form ay maaaring itutungo sa IER pamamagitan ng telepono at (202) 616-5594 o 1-800-255-7688 (toll free), TTY (202) 616-5525 o TTY 1-800-237-2515 (toll libre).

OMB Number: 1190-0018
Petsa ng Pag-revise: 12/3/20

General Information Office of the Assistant Attorney General
 
Leadership
Vanita Gupta
Principal Deputy Assistant Attorney General
Contact
Civil Rights Division
(202) 514-4609
Telephone Device for the Deaf (TTY) (202) 514-0716
 Visit ADA.gov
Stay Connected YouTube MySpace Twitter Facebook Sign Up for E-Mail Updates Subscribe to News Feeds