The United States Department of Justice Department of Justice Seal The United States Department of Justice
Search The Site
 

Uỷ ban về Quyền của người lao động và người nhập cư (IER)

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI Phiếu cáo buộc IER

Luật nhập cư Hoa Kỳ nghiêm cấm một số loại phân biệt đối xử việc làm và trả thù, bao gồm: (1) phân biệt đối xử tình trạng công dân liên quan đến tuyển dụng, sa thải, hoặc tuyển dụng hoặc giới thiệu để lấy một khoản phí của các cá nhân được bảo vệ; (2) phân biệt đối xử nguồn gốc quốc gia (liên quan đến các chủ lao động có từ bốn đến mười bốn nhân viên) liên quan đến việc tuyển dụng, sa thải, hoặc tuyển dụng hoặc giới thiệu cho một khoản phí của tất cả các cá nhân được ủy quyền hợp pháp làm việc tại Hoa Kỳ. Luật cũng cấm (3) thực hành tài liệu không công bằng: xảy ra khi một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức từ chối chấp nhận một tài liệu hợp lệ, yêu cầu tài liệu cụ thể hoặc yêu cầu nhiều tài liệu khác hoặc nhiều hơn so với yêu cầu để hoàn thành Mẫu I-9 vì tình trạng công dân cá nhân hoặc nguồn gốc quốc gia. Luật cũng cấm (4) hành vi trả thù các cá nhân để khẳng định quyền của họ được bảo vệ theo quy định chống phân biệt đối xử của luật nhập cư hoặc vì đã tham gia hoặc hỗ trợ trong một cuộc điều tra do văn phòng này thực hiện.

HƯỚNG DẪN HOÀN THÀNH MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI

Người có thể điền đơn một cáo buộc: Bất cứ ai thấy mình là nạn nhân của sự phân biệt đối xử hoặc trả thù hoặc người được ủy quyền thay mặt cho nạn nhân. Phiếu cáo buộc này phải được gửi qua bưu điện tới địa chỉ dưới đây hoặc fax tới số (202) 616-5509 hoặc gửi email tới IER@usdoj.gov trong vòng 180 ngày kể từ ngày khẳng định có sự phân biệt đối xử. Vui lòng điền vào mẫu này bằng cách gõ hoặc bằng cách viết in hoa rõ ràng thông tin được yêu cầu, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Nếu một câu hỏi nào đól không áp dụng cho trường hợp của quý vị, hãy để trống.

Các câu hỏi liên quan đến phiếu cáo buộc này có thể được chuyển hướng tới IER bằng điện thoại theo số (202) 616-5594 hoặc 1-800-255-7688 (miễn phí), TTY (202) 616-5525 hoặc TTY 1-800-237-2515 (miễn phí).

OMB số 1190-0018
Ngày sửa đổi: 12/3/20

General Information Office of the Assistant Attorney General
 
Leadership
Vanita Gupta
Principal Deputy Assistant Attorney General
Contact
Civil Rights Division
(202) 514-4609
Telephone Device for the Deaf (TTY) (202) 514-0716
 Visit ADA.gov
Stay Connected YouTube MySpace Twitter Facebook Sign Up for E-Mail Updates Subscribe to News Feeds