The United States Department of Justice Department of Justice Seal The United States Department of Justice
Search The Site
 

Uỷ ban về Quyền của người lao động và người nhập cư (IER)

Phiếu cáo buộc IER

Luật di trú Hoa Kỳ cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng tư cách công dân liên quan đến việc thuê mướn, sa thải, hoặc tuyể̉n dụng, hoặc giới thiệu có trả phí của các cá nhân được bảo vệ như: công dân, kiề̀u dân của Hoa Kỳ, thường trú, tạm trú, tị nạn, và tị nạn chính trị (loại trừ thừờng trú nhân hợp lệ là những người chưa làm đơn xin nhập quốc tịch trong vòng 6 tháng đủ tư cách hợp lệ). Luật cũng cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở nguồn gốc quốc gia (chống lại người sử dụng lao động có từ bốn đến mười bốn người làm thuê) liên quan đến việc thuê mướn, sa thải, hoặc tuyển dụng, hoặc giới thiệu có trả phí của tất cả những cá nhân được cho phép làm việc tại Hoa Kỳ. Luật này cũng nghiêm cấm lạm dụng tài liệu: khi một cá nhân, doanh nghiệp, hoặc tổ chức không chấp nhận một tài liệu hợp lệ, chỉ rõ tài liệu một cá nhân có thể cung cấp hoặc yêu cầu cung cấp thêm hoặc các tài liệu khác không có trong quy định để hoàn thành Phiếu I-9 do nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng tư cách công dân của một cá nhân. Luật cũng nghiêm cấm hành vi trả thù các cá nhân vì đã đòi quyền được bảo vệ theo điều khoản chống phân biệt đối xử của luật di trú, hoặc đã tham gia hoặc hỗ trợ trong một cuộc điều tra do văn phòng này tiến hành.

Hướng Dẫn về Phiếu Cáo Buộc:

Người có thể điền đơn một cáo buộc: Bất kỳ người nào khẳng định anh ấy hoặc cô ấy là nạn nhân của sự phân biệt đối xử hoặc một người được uỷ quyền đại diện cho nạn nhân.

Các câu hỏi liên quan đến phiếu cáo buộc này có thể được chuyển hướng tới IER bằng điện thoại theo số (202) 616-5594 hoặc 1-800-255-7688 (miễn phí), TTY (202) 616-5525 hoặc TTY 1-800-237-2515 (miễn phí).

OMB số 1190-0018
Ngày sửa đổi: 02/09/2017

General Information Office of the Assistant Attorney General
 
Leadership
Vanita Gupta
Principal Deputy Assistant Attorney General
Contact
Civil Rights Division
(202) 514-4609
Telephone Device for the Deaf (TTY) (202) 514-0716
 Visit ADA.gov
Stay Connected YouTube MySpace Twitter Facebook Sign Up for E-Mail Updates Subscribe to News Feeds