Skip to main content

Inisiyatif Kominote A

Biwo Komisè Etazini pou Distrik Sid Laflorid

Southern District of Florida Seal

Wilferdo A. Ferrer, Pwokir� Jeneral Etazini

Marcus A. Christian, Asistan Avoka Egzekitif Etazini

Marcus A. Christian, Kòodinatè Kòmite Fòs Jidisyè (LECC)

Yon nan misyon principal Biwo Komis� Gouv�nman an se pou asire ke yo pral menen ank�t kont krim federal k ap afekte habitan Distrik Sid Laflorid e ke moun ki kom�t krim lan pral jije, jwenn koupab ak pini. Bon sans ak esperyans apran nou ken an nenp�t ki fason ke nou paka pouswiv, ar�te ak pini pou nou s�t nan pwobl�m mou sou izaj dw�g ilegal, krim vyolan ak gang kriminel vizite nou nan kominote nou an. Pouswit nan tribinal pap elimine menas yo poze nan fason nou viv lan. Chak ak tout sekt� kominote nou an gen yon w�l enp�tan pou yo jwe nan ef� nou pou pou sispan ravage yo. Nou tout konnen ke nou bezwen yon f�s jidisy� ki jis, dinamik e ki efektif. An menm tan, anvan ke nou viv nan yon kominite ki pa gen krim, f�k nou adrese pwobl�m demografik ke kominite nou an genyen ki asosye ak aktivite krimin�l.

Depatman Lajistis mete plizye inisyatif espesyal. Inisyatif sa yo vize pou bay katye yo pouvwa pa ogmante asosiyasyon, k�odinasyon ak kolaborasyon ant ak pami ajans jidisye yo, ajans gouv�nman yo, gwoup kominote non likratif yo, oganizasyon relijye, ak moun k ap viv ak travay nan katye nou yo. Ide an byen simp: travay ansanm kouw� yon kominote, gen pouvwa pouf � Sid Laflorid yon pi bon kote ak yon kote senes�f pou viv.

Sa a se enf�masyon Biwo Komis� Gouv�nman Etazini regadan inisiyatif kominote yo. Nou bay yon ti deskripsyon sou Inisiyatif prensipal nou yo pi ba a ak sit a separe diferan pou plis enf�masyon. Chak paj pral genyen sit a s�vis ak enf�masyon koompozan Depatman Lajistis Etazini nan Washington, DC (Main Justice). Kontak: J.D. Smith K�odinat� Kominote F�s Jidisy�); James H. Swain (Asistan Avoka Egzekitif Etazini) (305) 981-9001.

 

Pwoj� Katye Senes�f

Pwojè Katye Senesòf (PSN) komanse asien program an 2002 kouwè yon pwolongasyon de Inisiyatif Zèb ak Grenn. Pwenn prensipal PSN se pou reyini resous fòs piblik l an ak prevansyon ak entèvansyon ansanm pou koze yon rediksyon nan krim zam [revolve] ak vyolans ke gang fè. PSN konsantre tou pou anpeche krim mine ak fasilite pou ansyèn kriminel re-antre nan sosyete a. Aprann plis

 

Inisiyatif Re-andtre Distrik Sid Laflorid

Lan 2003, Diskou Prezidan Bush a Nasyon li te idantifye chalanj pou yon kriminèl antre nan sosyete a ankò. Mam epòk sa a li te estime ke te gen apeprè 600,000 moun yo ta pral lage chak ane de prizon federal ak leta pou tounen yon an kominote nou yo. Chalanj le te, e li toujou, pou bay yo posibilite pou yo ta ka retounen nan sosyete a ak siksè ki pral pwoteje kominote nou yo de konsekans ke si yo tounen fè zak kriminel. Aprann plis

Pwoj� Sentin�l

Pwojè Sentinèl se yon aspè a dè nivo konsenan krim vyolan ki fèt ak zam de Pwojè Katye Senesòf yo. Fòs piblik lan travay ansanm ak gwoup kominote yo pou ankouraje aktivite altènatif edikasyonèl ak rekreyasonèl pou jènjan ki nan kominolte fèb yo. Bi yo se pou grafikman montre konsekans negative pou patisipe nan krim vyolan ak zam de pwendvi pou yo ekspoze a andomajman fizik ak al nan prizon epi de pwendvi jan li boulvèse lavi fanmi yo, katye yo ak lavi tout moun ke l afekte. Pwojè Sentinèl konsantre sou jènjan pa prezantasyon anti-gang ak vyolans anti-zam nan lekol, gwoup kominote somè jènjan ak kan dete. Sepi 2005, Pwojè PSN Sentinel touché plis ke 10,000 jènjan nan Konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach ak mesaj anti-gang, anti-vyolans. Aprann plis

Pwoj� Anfans Senes�f

Pwojè Anfans Senesòf se inisiyatif prime Depatman Lajistis ki dirije vè anpeche, menen ankèt ak pwosekite vyolasyon eksplwatasyon seksyèl timoun ak lwa obsenite yo. Aprann plis

Pwogram S�vis Viktim

Pwogram Sèvis Viktim konsantre sou asiste viktim yon an pwosedi sistèm tribinal la pa founi enfòmasyon a lè, asistans lojistik (pou viktim-temwen) ak referans a founisè swen medikal, sèvis fòmasyon, tretman sikolojic, finansye ak lèt resous ak sèvis ki konsantre sou viktim lan. Aprann plis

Patrinarya Baze nan Kominote a

Depatman Lajistis Etazini ak Biwo Komisè Gouvènman Etazini pou Distrik Sid Laflorid travay ansanm ak sntèn de ajans ak òganizasyon an koneksyon ak inisyatif otorizasyon kominote yo. Asosye majè nou yo se Pwoteje Katye Senesòf: Aprann plis

Updated April 8, 2015