Skip to main content

Pwoje Katye Senesof

 
Project Safe Neighborhoods

Distrik Sid Laflorid

Pwojè Katye Senesòf (PSN) se yon inisiyatif kap konbat vyonlans anti-gang, anti-zam Depatman Lajistis Etazini. Li gen kat eleman prensipal.

FÒs Piblik

Pwojè Katye Senesòf apiye ak fasilite kooporatif pouswit federal, eta ak lokal de krim zam, kriminel vyolan, delikan vyolan ak aktivite kriminèl ki relye ak gang.

Lyn ki Relye ak FÒs Piblik
Inisiyatif Anti-Gang

Pwojè Katye Senesòf founi komisè yo ak Inisiyatif Anti-Gang pou cheche fasilite ankèt, apreyansyon ak pouswit manm gang kriminel vyolan. Lè l posib, fòs piblik federal, eta ak lokal epi gen resous pou pouswiv koordone pou founi yon strateji fòs piblik ki konsantre pou eliminen gang kriminèl vyolan ak aktivite gang nan tout Distrik la.

Lyn ki Relye ak Anti-Gang
PwojÈ SantinÈl

Pwojè Santinèl se anfòsman, prevansyon ak entèvansyon jènjan ki konsantre sou inisiyatif kont krim vyolan zam Pwojè Katye Senesòf. Fòs piblik la travay ak gwoup kominote yo pou ankouraje aktivite edikasyonèl ak rekreyasyonèl pou jènjan kominote afekte yo. Bi yo se pou montre konsekans negative ak patisipasyon ak vyolans ak zam de pwendvi egspozisyon a andomajman fizik ak anprizonman ak pwendvi dezòd vyolans zam kreye nan fanmi, katye ak vi tout moun ki afekte. Pwojè Santinèl konsantre sou jenjan pa prezantasyon anti-gang ak anti-zam nan lekol, gwoup kominote, some jenjan ak kan dete. Depi 2005, PSN Pwoje Santinèl rive jwenn plis ke 10,000 jenjan ak mesaj anti-gang ak anti-vyolans nan Konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach.

Kisa Paran Ka Fè pou Anpeche Patisipasyon nan Gang (PDF)

Inisiyatif Re-antre Distrik Sid Laflorid

Nan 2003, yon koze ki te mansyonnen nan Diskou a Nasyon Prezidan Bush se te chalenj pou re-antre yon kriminèl nan sosyete a. Nan epok sa a li te estime ke te gen preske 600,000 moun yo ta pral lage de prizon federal oswa eta chak ane pou retounen yo nan kominote nou. Chalanj lan se te, epi li se, pou ba yo ouveti pou yo ka re-antre nan sosyete a ki pral pwoteje kominote nou yo de konsekans si yo ta tounen komèt krim anko.

PSN nan Distrik Sid Laflorid te sou premye plan nan koodine, fasilite ak otorize inisiyatif re-antre nan tout distrik la. Pwojè Katye Senesòf ak patnè PSN nou yo genyen:

A. Depi 2004, 2006 ak 2008, chak ane gen somèt ki sponsè pou vyolans gang ak re-antre, planinn stratejik ak gwoup travay.

B. Aktivite re-antre ki finanse direkteman ak aktivite patnè re-antre non likratif kouwè: pwobasyon ak pouswit patwouy pawol, koodinatè enfòmasyon pou re-antre ak aktivite founisè sèvis- lisans pou kondwi, restorasyon dwa sivil, plasman edikasyon travay, ak asistans plasman travay ak transpotasyon, fwa preparasyon pou re-antre ak fwa re-antre nan tout kominote a.

C. Ankouraje devlopman Koalisyon Kolaborasyon Re-antre nan tout konte a pa rasanble patnè re-antre yo de fasilite prizon federal ak eta/lokal; ansyen kriminèl' ajans plasman travay; biznis; enstitisyon relijye; ofisye ki eli ak medya a, epi travay ansanm avèk yo pandan ke yap rasanble resous enfòmasyonèl , ekonomik ak pèsonèl pou founi yon sèvis re-antre ki pi efikas.

D. PSN ede koalisyon Konte Broward ak Miami-Dade nan pibliye lis asistans re-antre nan tout konte an epi nan kenbe "fwa tranzisyon ak re-antre, ak aktivite nan lide sa ki vize a jwenn founisè sèvis sa yo pou kenbe kontak ak kriminèl yo lè yo re-antre nan sosyete a.

Enfòmasyon PSN

Finansman ak akò Pwogram Depatman Lajistis

Lyen ki Relye a Reantre KriminÈl

Gid Resous Re-antre Miami-Dade

Broward Reentry Resource Guide

Asosiyasyon Baze nan Kominote a

Depatman Lajistis Etazini ak Biwo Komisè Gouvènman Etazini pou Distrik Sid Laflorid travay ak santenn ajans ak òganizasyon an konekson ak inisiyatif pouvwa kominote a. Kelke nan asoye enpòtan nou:

FÒs Piblik

United States Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms

Federal Bureau of Investigation

United States Drug Enforcement Administration

United States Department of Housing and Urban Development Inspector General

United States Department of Immigration and Customs Enforcement

United States Marshals Service

Florida Department of Law Enforcement

Fort Pierce Police Department

St. Lucie County Sheriff's Department

Martin County Sheriff's Department

Okeechobee County Sheriff's Department

Highlands County Sheriff's Department

Palm Beach County Sheriff's Department

City of Del Rey Beach Police Department

Riviera Beach Police Department

West Palm Beach Police Department

Ft. Lauderdale Police Department

Pompano Beach Police Department

North Lauderdale Police Department

Broward Sheriff's Office

Hallandale Beach Police Department

Miramar Police Department

Florida Department of Corrections

Ajans ak Depatman GouvÈnman Sivil

United States Department of Housing and Urban Development

Miami-Dade County Housing Authority

Palm Beach County Housing Authority

Oganizasyon Non Likratif, Charite, Enstitisyon Biznis ak EdikasyonÈl

United Way of Broward County Commission Substance Abuse

Helping Hands of Miami-Dade County, Inc.

5000 Role Models of Excellence of Miami-Dade County

Miami Coalition for a Safe and Drug Free Community, Inc.

The Elijah Project

Hosanna Community Foundation

Wayne Rawlins Consulting

The Advocate Program

South Florida Work Force

Legal Services of Greater Miami

Transitions, Inc.

Broward County Commission on Homelessness

AdisyonÈl Lyens

Better Way of Miami

Citizens' Crime Watch of Miami-Dade County

Hosanna Community Foundation, Inc.

R.E.S.P.E.C.T. Program/City of Miami Parks & Recreation

Community Works Coalition

PanZOu Project

The Starting Place

OIC of Broward County

Broward County Re-Entry Coalition

Care Resource

Transition, Inc.

Palm Beach County Criminal Justice Commission

Updated October 14, 2021