Skip to main content

Department of Justice Equity Action Plan

Maikling Buod ng Planong Aksiyon sa Pagkakapantay-pantay

Ang DOJ ay nagsagawa ng malawakang pang-Kagawaran na daang patungo sa pagsusulong ng pagka-kapantay-pantay para sa mga ayon sa kasaysayan ay minamaliit at kulang sa serbisyong mga pamayanan at patuloy na gagamit ng mahusay na pamamaraan sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan na nakasentrong pang-tao, upang magkamit ng makabuluhang katugunan mula sa publiko/ madla.

Sa partikular, ang Kagawaran ay naging punong-abala sa mga pagpupulong, mga pagtitipon, at mga sesyong pakikinig upang tuwirang makipag-ugnayan sa mga pamayanan ng may kulay, mga katutubong pamayanan, mga indibidwal na may limitadong kasanayan sa ingles (LEP - Limitadong Kasanayan sa Ingles), mga kanayunang pamayanan, LGBTQI+ na pamayanan, mga taong may kapansanan, mga indibidwal na apektado ng hustisya, at mga taong malubhang naapektuhan ng di-pagkakapantay-pantay. Kabilang sa mga pamayanang ito ang pambansa, rehiyonal, Estado, at mga lokal na organisasyon na kumakatawan sa mga pangangailangan at alalahanin ng at/o na nag-uugat sa mga ayon sa kasaysayan ay minamaliit at kulang sa serbisyo na pamayanan, kabilang ang mga nakikibahagi sa mga pagsisikap sa pagbabago sa hustisyang kriminal.

Sa kasaysayan, ang mga pamayanan na ito ay naharap sa mga balakid sa kanilang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga ahensyang Pederal, alinman ng dahil sa mga gawi, mga patakaran, mga sistema, at balangkas ng ahensya, o mga balakid na napakadalas na katutubo sa mga minamaliit at kulang sa serbisyong mga pamayanan ayon sa kasaysayan, tulad ng kakulangan ng daan para sa internet, transportasyon, oras, kapasidad, at mapagkukunang pinansyal. Ang mga balakid na ito ay nagbunsod sa mas mababang antas ng pampublikong lubos na pagkilala o kaalaman sa mga programang Pederal, na kadalasang pinalalala ng makasaysayan o kasalukuyang kawalan ng tiwala sa mga naturang programa ayon sa mga nakaraang negatibong karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga kasosyo ng pamahalaan. Bilang tugon, ang Kagawaran ay patuloy na makabuluhang makikipag-ugnayan sa mga pamayanang ito para matiyak na ang mga programa, mga aktibidad, at pagkakapantay-pantay na gawain ng DOJ ay mailapit, maging mabisa, at maramdaman.

Para sa Taon ng Pananalapi (FY) 2024, isusulong ng Kagawaran ang limang mga sumusunod na pamamaraan sa pagkakapantay-pantay

  • Ang pag-aalis ng mga balakid para makamit ang pag-gawad ng pondo at mga mapagkukunan para sa mga organisasyong pinangungunahan ng at siyang pangunahing naglilingkod sa mga minamaliit at kulang sa paglilingkod na mga pamayanan >na naharap na sa mga pang-lipunan at nakapaloob ng mga balakid sa pagkamit at pagtanggap ng mga mapagkukunang Pederal, gayundin sa mga komunidad/ pamayanang lubos  na naapektuhan ng krimen, karahasan, at pambibiktima.
  • Ang pagsuporta sa mga programang pagwawasto at muling pagbabalik na naglalayon na bawasan ang muling pagkakasala at mapabuti ang mga resulta para sa sangkot-hustisyang mga indibidwal (kabilang ang mga mula sa minamaliit at kulang sa serbisyong mga pamayanan ng kasaysayan at iyung mga pamayanan na lubusang naapektohan ng krimen, karahasan, at pambibiktima), kasama ang pagpapabuti ng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan at pagpapatuloy ng mga suporta sa pangangalaga, pagbabawas ng mga balakid sa pagkuha ng pagkakakilanlan na bigay ng pamahalaan, pagtugon sa mga pasanin na nauugnay sa kawalan ng kakayahang magbayad ng mga multa at bayarin, at pagpapaunlad ng mga modelo ng pangangasiwa ng pamayanan upang mabawasan ang insidente ng pagpapawalang bisa ng dahil sa mga teknikong paglabag.
  • Ang pagsusulong ng napapabilang, magkakaiba, at dalubhasang mang-gagawa sa pagpapatupad ng batas upang palakasin ang tiwala ng madla at pagbutihin ang mga resulta ng pampublikong kaligtasan sa pamamagitan ng pag-alis ng mga balakid sa pagkatawan sa loob ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Pederal, Estado, Panlipi, lokal, at maka-teritoryo para sa mga pamayanan na kulang sa pagkilala.
  • Ang pagpapabuti sa pagtugon ng mga tagapag-patupad ng batas at mga tauhan ng hustisyang pangkrimen sa mga krimen na lubusang na nakaapekto  sa mga kababaihan, kabataang babae, mga taong nagpalit ng kasarian, at mga mga kasariang hindi umaayon sa inaasahang gawi (kabilang ang karahasang nakabatay sa kasarian at pangangalakal na sekswal) sa pamamagitan ng pagbibigay at/o pagsuporta: (1) naka-tuon na pagsasanay kung paano imbestigahan at usigin ang mga krimeng ito; (2) pagsasanay at mga mapagkukunan para sa taong tinatayang dumanas ng matinding karanasan at mga pamamaraang nakakatugon ayon sa kultura, pangangalaga, at mga serbisyong nakalaan sa mga biktima; at (3) mga mapagkukunan at suporta para sa pagbuo ng mga  relasyon may at pagpapataas ng mga paraan patungo sa mga serbisyo at tulong para sa minamaliit at kulang sa serbisyong mga pamayanan ng kasaysayan.
  • Ang paniniyak na ang kulang sa serbisyong mga pamayanan (kabilang ang mga taong may LEP at mga taong may kapansanan, bukod sa iba pa) ay may kamalayan at kakayahang makakuha ng mga serbisyong legal upang pagtuunan ng pansin ang krimeng pangkapaligiran, polusyon, pagbabago ng klima, at iba pang mga panganib pangkapaligiran at magkaroon ng tulong sa pagtimon ng legal at pinamamahalaang pananaw na kinakailangan para makakuha ng malinis na tubig, hangin, at iba pang likas na yaman.