Skip to main content

Chính sách Pháp lý và Tuyên bố Giải trừ Trách nhiệm

Cảm ơn quý vị đã ghé thăm trang mạng của Bộ Tư pháp. Được cung cấp dưới đây là các chính sách pháp lý và tuyên bố giải trừ trách nhiệm dành cho người dùng trang mạng này. Những chính sách và tuyên bố giải trừ trách nhiệm này chỉ áp dụng cho trang mạng của Bộ Tư pháp. Vì vậy, khi quý vị liên kết đến một trang khác, quý vị sẽ chịu sự chi phối theo các chính sách của trang mới.

Liên kết đến các trang mạng khác

Thông tin đăng trên trang mạng của Bộ Tư pháp bao gồm các liên kết siêu văn bản hoặc gợi ý tới thông tin được tạo và bảo trì bởi các tổ chức công và/hoặc tư nhân khác. Bộ Tư pháp chỉ cung cấp các liên kết và gợi ý này để cung cấp thông tin và sự thuận tiện cho quý vị. Khi quý vị chọn một liên kết đến một trang mạng bên ngoài, quý vị chịu sự chi phối theo các chính sách về quyền riêng tư, bản quyền, bảo mật, và chất lượng thông tin của trang mạng đó. Bộ Tư pháp:

  1. KHÔNG kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác, tính hợp pháp, sự phù hợp, kịp thời, hoặc đầy đủ của thông tin có trên trang mạng được liên kết;
  2. KHÔNG bảo trợ các trang mạng được liên kết, quan điểm mà họ thể hiện, hoặc sản phẩm/dịch vụ họ cung cấp;
  3. KHÔNG THỂ cho phép sử dụng các tài liệu có bản quyền có trong các trang mạng được liên kết;
  4. KHÔNG chịu trách nhiệm về các truyền tải mà người dùng nhận được từ các trang mạng được liên kết;
  5. KHÔNG đảm bảo rằng các trang mạng bên ngoài tuân thủ các yêu cầu về tính dễ truy cập của Mục 508, Đạo luật Phục hồi.

Các liên kết đến các trang mạng chính phủ và phi chính phủ khác thường sẽ xuất hiện với biểu tượng “liên kết bên ngoài” để cho biết rằng quý vị sẽ rời khỏi trang mạng của Bộ Tư pháp khi nhấp vào liên kết. External Link Icon  

Nếu quý vị tìm thấy một liên kết không hoạt động, vui lòng liên hệ với Quản trị trang mạng của Bộ Tư pháp.

Liên kết đến trang mạng DOJ

Liên kết đến trang mạng của Bộ Tư pháp đều được phép. Tuy nhiên, việc sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp được bảo vệ và cần có sự cho phép trước bằng văn bản như mô tả dưới đây. Việc một trang mạng liên kết đến trang mạng của Bộ Tư pháp không có nghĩa là Bộ có bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của trang mạng đó và cũng không cấu thành sự bảo trợ của Bộ về trang mạng đó.

Tình trạng bản quyền và trích dẫn

Trừ khi có quy định khác, thông tin trên các trang mạng của Bộ Tư pháp thuộc phạm vi công cộng và có thể được sao chép và phân phối mà không cần xin phép. Việc trích dẫn Bộ Tư pháp là nguồn thông tin được đánh giá cao, là phù hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ con dấu nào của Bộ Tư pháp đều được bảo vệ và cần có sự cho phép trước, như được mô tả dưới đây.

Nếu một nguồn không phải là Bộ Tư pháp hoặc cơ quan chính phủ liên bang khác được ghi trên ảnh, đồ họa, hoặc tài liệu khác, thì phải xin phép sao chép các tài liệu này từ nguồn ban đầu. Xin lưu ý rằng một số hình ảnh, đồ họa và tài liệu khác sử dụng trên trang mạng này đều có bản quyền. Để biết thông tin về các tài liệu do các tổ chức bên ngoài tạo ra với sự tài trợ của Bộ Tư pháp, vui lòng tham khảo các chính sách thành phần riêng lẻ. Thông báo bản quyền này chỉ liên quan đến trang mạng của Bộ Tư pháp.

Sử dụng con dấu, biểu tượng, phù hiệu chính thức khác, tên và tên viết tắt của Bộ Tư pháp và các bộ phận

Không được sử dụng hoặc sao chép con dấu, biểu tượng và phù hiệu chính thức khác của Bộ Tư pháp nếu không có sự cho phép bằng văn bản. Yêu cầu xin phép sử dụng hoặc sao chép bất kỳ con dấu, biểu tượng, hoặc phù hiệu chính thức nào khác của một bộ phận của Bộ Tư pháp sẽ được chuyển đến người đứng đầu bộ phận liên quan. Yêu cầu xin phép sử dụng hoặc sao chép bất kỳ con dấu nào hoặc phù hiệu chính thức khác của Bộ sẽ được chuyển đến Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Hành chính. Quyền sử dụng hoặc sao chép con dấu, biểu tượng hoặc phù hiệu chính thức khác của Bộ được cấp theo từng trường hợp cụ thể và liên quan đến việc xem xét nhiều yếu tố liên quan, bao gồm: chi phí hoặc lợi ích đối với Bộ hoặc chính phủ khi cấp yêu cầu; hàm ý ngoài ý muốn về sự bảo trợ hoặc chứng thực của Bộ; khả năng sử dụng sai mục đích; ảnh hưởng đến an ninh của Bộ; uy tín của việc sử dụng; và mức độ kiểm soát của Bộ đối với việc sử dụng và phân phối cuối cùng bất kỳ sản phẩm hoặc ấn phẩm nào mang biểu tượng chính thức của Bộ

Việc sử dụng tên hoặc tên viết tắt của Cục Điều tra Liên bang, Cục Quản lý Thực thi chống Ma túy và Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi 18 U.S.C. mục 709, nghiêm cấm việc sử dụng trái phép theo cách cố ý truyền tải ấn tượng rằng việc sử dụng như thế được cơ quan đó phê duyệt, bảo trợ, hoặc cho phép bởi cơ quan đó, trừ khi đã nhận được sự cho phép bằng văn bản từ người đứng đầu cơ quan đó.

Hướng dẫn chất lượng thông tin

Bộ Tư pháp đã ban hành các hướng dẫn nhằm giúp đảm bảo chất lượng, tính khách quan, tiện ích và tính toàn vẹn của thông tin mà Bộ phổ biến tới công chúng, bao gồm thông tin được cung cấp trên trang mạng này. Có thể tìm thấy các thực hành và quy trình chất lượng thông tin của Bộ trên trang Chất lượng Thông tin của DOJ. Hướng dẫn về chất lượng thông tin của Bộ bao gồm các quy trình để yêu cầu chỉnh sửa thông tin được phổ biến. Bộ sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa những sai sót được báo cho chúng tôi.

Tuyên bố giải trừ trách nhiệm pháp lý và bảo trợ

Mặc dù Bộ Tư pháp cố gắng cung cấp thông tin trên trang mạng này kịp thời và chính xác nhất có thể được, nhưng Bộ không đưa ra tuyên bố, hứa hẹn, hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của nội dung trang mạng này, và từ chối rõ trách nhiệm pháp lý đối với các lỗi và bỏ sót trong nội dung trang mạng này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý, nói rõ hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm không vi phạm các quyền, quyền sở hữu, khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể của bên thứ ba hoặc không có vi-rút máy tính, được đưa ra đối với nội dung của trang mạng này hoặc các liên kết đến các tài nguyên Internet khác.

Thông tin xuất hiện trên trang mạng này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Chúng tôi khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của chính mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin xuất hiện trên trang mạng này hoặc bất kỳ trang mạng nào được liên kết tới.

Đôi khi do yêu cầu pháp lý như Đạo luật Tự do Thông tin hoặc lệnh của tòa án, Bộ Tư pháp được đòi hỏi phải đăng các tài liệu do bên thứ ba tạo ra có thể chứa nội dung xúc phạm, phỉ báng, hoặc gây hiểu lầm hoặc không phù hợp. Bộ từ chối trách nhiệm về nội dung của các tài liệu này

Việc tham chiếu trên trang mạng này đến bất kỳ sản phẩm, quy trình, hoặc dịch vụ thương mại cụ thể nào hoặc việc sử dụng bất kỳ tên thương mại, công ty hoặc tập đoàn nào là nhằm mục đích cung cấp thông tin và sự thuận tiện cho công chúng và không cấu thành sự bảo trợ, giới thiệu, hoặc sự ưu ái của Bộ Tư pháp.

Đã cập nhật Tháng Tư 16, 2024