Skip to main content
Press Release

Yo Akize ak Arete yon Resòtisan Bahamas pou Wòl li nan Konplo Fatal Kontrebann Moun

For Immediate Release
Office of Public Affairs

Yon akizasyon te pibliye nan Distri Sid Eta Florid jodi a ki akize yon sitwayen Bahamas pou swadizan wòl li nan yon konplo kontrebann moun ki te lakòz plizyè lanmò imigran yo.

Kòm rezilta anpil kowòdinasyon ak koperasyon ant otorite Etazini ak Bahamas yo, Vandrick Nelson Smith, ke yo rele tou Muggy ak Vans, 33, te arete 6 mas nan Bahamas dapre yon demann Etazini ki enplike akizasyon ki te depoze anba sele nan Distri Sid Eta Florid la nan mwa novanm 2023.

Dapre dokiman tribinal yo, Smith te swadizan patisipe nan yon òganizasyon kontrebann moun ki te eseye mennen imigran ilegalman soti nan Bahamas nan peyi Etazini pa bato. Imigran yo te sitwayen Kolonbi, Jamayik, Repiblik Dominikèn, ak Ayiti, pami lòt peyi. Imigran yo (oswa fanmi yo ak zanmi yo) swadizan te peye òganizasyon an lajan pou yo te ka rantre yo klandestinman Ozetazini. Jan sa dekri pi ba a, akizasyon an akize ke Smith te patisipe pèsonèlman nan twa ensidan kontrebann maritim moun - ki gen ladan youn ki te lakòz lanmò senk moun.

“Yo akize Vandrick Smith ak òganizasyon operasyon danjere kontrebann moun, voye imigran soti Bahamas nan Florid pa bato. Jan yo pretann nan akizasyon an, efò òganizasyon kontrebann moun nan vin mòtèl, lè yon bato ki t ap pote imigran te chavire an janvye 2022,” Asistan Pwokirè Jeneral Adjwen Prensipal Nicole M. Argentieri, ki se chèf Divizyon Kriminèl Depatman Jistis la te di. "Kontrabandye imen eksplwate moun dezespere pou lajan, e konsekans yo ka trajik. Divizyon Kriminèl la angaje l pou l konbat òganizasyon kontrebann moun ki eksplwate imigran vilnerab yo epi mete yo an danje, kèlkeswa kote yo opere.”

Smith swadizan te enplike nan twa evènman maritim kontrebann moun ki te fèt nan oswa anviwon 6 mas 2021; 22 janvye 2022; ak 8 out 2022. Nan aswè nan jou ki te 22 janvye 2022 a, akizasyon an pretann ke anpil imigran te monte nan yon bato nan Bahamas ki te destine pou Florid. Yon ti tan apre depa bato a, motè yo swadizan sispann fonksyone epi bato a chavire. Nan dat 25 janvye 2022, Gad Kòt Ameriken an te sove sèl imigran ki te siviv la, yo te jwenn li kwoke sou tèt bato ki te chgavire a. 

Avoka Ameriken Markenzy Lapointe pou Distrik Sid Florid di: “Antrepriz kontrebann moun mete lavi moun a risk pou yo fè yon pwofi.” “Kontrabandye moun yo ap pwofite sou espwa imigran yo pou yon lavi miyò. Malerezman. eksplwatasyon kontrebandye yo poze yon gwo danje pou imigran yo. Biwo Avoka Ameriken an pral kontinye travay ak patnè nou yo pou pouswiv moun ki fè operasyon kontrebann ilegal moun pou pwoteje imigran vilnerab yo epi sove lavi yo.”

“Envestigasyon Homeland Security yo rete devwe a travay ak patnè domestik ak entènasyonal nou yo pou mennen devan lajistis kriminèl ensousyan ki bay benefis finansye priyorite sou lavi ak sekirite moun,” te di Ajan Espesyal an chaj Anthony Salisbury nan Envestigasyon Homeland Security yo (HSI) Miami. “Risk ki asosye ak antrepriz kontrebann maritim moun yo ekstrèm. Nou ankouraje piblik la pou evite anbake nan vwayaj ak òganizasyon kriminèl danjere sa yo, ki souvan abouti nan trajedi.”

Yo akize Smith ak senk akizasyon pou eseye mennen moun ki pa sitwayen ameriken Ozetazini ki lakòz lanmò ki soti nan antrepriz janvye 2022 la. Yo akize l tou li konplote pou mennen moun ki pa sitwayen ameriken yo pou pwofi, mete lavi moun ki pa sitwayen yo an danje epi sa ki lakòz lanmò; eseye mennen moun ki pa sitwayen ameriken pou pwofi; epi eseye ede ak ede sèten moun ki pa sitwayen yo antre Ozetazini. Si yo kondane li poutèt li te eseye mennen moun ki pa sitwayen ameriken Ozetazini sa ki lakòz lanmò, Smith ap fè fas ak yon penalite maksimòm lavi nan prizon.

HSI Fort Pierce ak HSI Asistan Atache nan Nassau, Bahamas, te mennen ankèt sou ka a, avèk asistans HSI Miami, Gad Kòt Etazini, Biwo Sheriff Konte Brevard, ak Biwo Egzaminatè Medikal Brevard County. Biwo Afè Entènasyonal Depatman Jistis la te bay yon sipò enpòtan nan demann asistans legal etranje yo epi pou yo te asire arestasyon an. Depatman Jistis la remèsye Fòs Polis Royal Bahamas, Biwo Pwokirè Jeneral Bahamas, Ministè Afè Etranjè Bahamas, Depatman Imigrasyon Bahamas, ak Depatman Lajistis Piblik Bahamas pou asistans yo nan ka a.

Envestigasyon an ap fèt nan kad pwogram Ekstraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT), yon patenarya ansanm ant Divizyon Kriminèl Depatman Jistis la ak HSI. Pwogram ECT a konsantre sou rezo kontrebann moun ki ka prezante risk sekirite nasyonal an patikilye oswa sekirite piblik, oswa prezante gwo enkyetid imanitè. ECT a konsakre resous pou envestigasyon, entèlijans ak pouswit jidisyè. ECT kowòdone ak resevwa asistans nan men lòt ajans gouvènman Ameriken yo ak otorite ki fè respekte lalwa etranje yo.

Avoka Tribinal la Nonmen a Marie Zisa nan Seksyon Divizyon Kriminèl Dwa Moun ak Seksyon Pwosekisyon Espesyal yo ak Asistan Avoka Ameriken an Justin Hoover pou Distri Sid Florid la ap pouswiv ka a.

Yon akizasyon se jis yon akizasyon. Tout akize yo sipoze inosan jiskaske yo pwouve yo koupab san okenn dout rezonab nan yon tribinal

Updated March 26, 2024

Topic
Human Smuggling
Press Release Number: 24-351