Skip to main content
Press Release

Kagawaran ng Katarungan, Naglabas ng Update sa Plano ng Aksyong Pagkakapantay-pantay

Para sa Pang-agarang Paglathala
Tanggapan ng Ugnayang Pampubliko

Ang Kagawaran ng Katarungan ay naghayag ngayong araw ng pagpapalabas ng 2023 Plano ng Aksyong Pagkakapantay-pantay (Plano), na bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Kagawaran na ipatupad ang Nakatataas na Kautusan ni Pangulong Biden sa Higit pang Pagsusulong ng Pagkakapantay-pantay at Pagsuporta sa Lahi para sa Kulang sa Serbisyong mga Pamayanan sa Pamamagitan ng Pederal na Pamahalaan. Ang update sa Plano ng Aksyong Pagkakapantay-pantay ng Kagawaran ng Katarungan ay tinapos noong Disyembre 2023 at tutulong sa pag-gabay sa mahusay na pamamaraan sa pagkakapantay-pantay sa Taon ng Pananalapi 2024 ng Kagawaran . Ang Plano ay nagpapaalala sa pangako ng Kagawaran sa pagtulong sa lahat ng mga tao - kabilang ang minamaliit at kulang sa serbisyo na mga pamayanan sa kasaysayan – sa pag-kamit sa mga programa ng Kagawaran at mapagkukunan, pagtimon sa mga kumplikadong legal at regulasyong hadlang upang maitaguyod ang kanilang mga karapatan, maunawaan ang lawak ng gawain ng Kagawaran, at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga taga-gawa ng desisyon sa Kagawaran ng Katarungan.

Ang Kagawaran ng Katarungan ay nakatuon sa katiyakan na ang aming mga programa at serbisyo ay makakarating sa bawat pamayanan na nangangailangan ng mga ito,” ayon kay Pangunahing Abogado Merrick B. Garland. “Ang limang mga mabisang pamamaraan sa Planong ito ay naghahangad na isulong ang mas malawak na misyon ng Kagawaran na panindigan ang patakaran ng batas, panatilihing ligtas ang mga tao, at protektahan ang mga karapatang sibil sa pamamagitan ng pagkilos na alisin ang mga hadlang na pumipigil sa mga mahihinang komunidad/ pamayanan na makapag-kamit ng mga kritikal na mapagkukunan.

Para sa Taon ng Pananalapi ng 2024, ang Kagawaran ng Katarungan ay nangako na isusulong ang limang sumusunod na mga pamamaraan sa pagkakapantay-pantay:

 1. Ang pag-aalis ng mga balakid para makamit ang pag-gawad ng pondo at mga mapagkukunan para sa mga organisasyong pinangungunahan ng at siyang pangunahing nagsisilbi sa mga minamaliit at kulang sa serbisyong mga komunidad/ pamayanan na naharap na sa mga pang-lipunan at nakapaloob ng balakid sa pagkamit at pagtanggap ng mga mapagkukunang Pederal, gayundin sa mga pamayanang lubusang naapektohan ng krimen, karahasan, at pambibiktima.
   
 2. Ang pagsuporta sa mga programang pagwawasto at muling pagpasok na naglalayon na bawasan ang muling pagkakasala at mapabuti ang mga resulta para sa sangkot-hustisyang mga indibidwal (kabilang ang mga mula sa minamaliit at kulang sa serbisyong mga pamayanan sa kasaysayan at yung mga pamayanan na lubusang naapektohan ng krimen, karahasan, at pambibiktima), kasama na ang pagpapabuti ng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan at pagpapatuloy ng mga suporta sa pangangalaga, pagbabawas ng mga balakid sa pagkuha ng pagkakakilanlan na bigay ng pamahalaan, pagtugon sa mga pasanin na nauugnay sa kawalan ng kakayahang magbayad ng mga multa at bayarin, at pagpapaunlad ng mga modelo ng pangangasiwa ng komunidad/pamayanan upang mabawasan ang insidente ng pagpapawalang bisa dahil sa mga teknikong paglabag.
   
 3. Ang pagsusulong ng nagpapabilang, magkakaiba, at dalubhasang manggagawa sa pagpapatupad ng batas upang palakasin ang tiwala ng madla at mapaunlad ang mga resulta ng kaligtasang pampubliko sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga balakid sa sa pagkatawan sa loob ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Pederal, Estado, Panlipi, lokal, at maka-teritoryo para sa mga pamayanan na kulang sa pagkatawan.
   
 4. Ang pagpapaunlad sa pagtugon ng mga tagapag-patupad ng batas at mga tauhan ng hustisyang pangkrimen sa mga krimen na lubusang naka-apekto sa mga kababaihan, kabataang babae, mga indibidwal na nagpalit ng kasarian, at mga mga kasariang hindi umaayon sa inaasahang gawi (kabilang ang karahasang nakabatay sa kasarian at pangangalakal na sekswal) sa pamamagitan ng pagbibigay at/o pagsuporta: naka-tuon na pagsasanay kung paano imbestigahan at usigin ang mga krimeng ito; pagsasanay at mga mapagkukunan sa mga taong tinatayang dumanas ng matinding karanasan at mga pamamaraang nakakatugon ayon sa kultura, pangangalaga, at mga serbisyong nakalaan sa mga biktima; at mga mapagkukunan at suporta para sa pagbuo ng mga  relasyong kasama at pagdaragdag ng ng paraan patungo sa serbisyo at tulong para sa minamaliit at kulang sa serbisyong mga pamayanan sa kasaysayan.
   
 5. Ang pagtitiyak na ang kulang sa serbisyong mga pamayanan (kabilang ang mga taong may limitadong kasanayan sa ingles at mga taong may kapansanan, at iba pa) ay may kamalayan at kakayahan na magkamit ng mga serbisyong legal upang pagtuuan ng pansin ang krimeng pang-kapaligiran, polusyon, pagbabago ng klima, at iba pang mga panganib pangkapaligiran at magkaroon ng tulong sa pagtimon ng legal at pinamamahalaang pananaw na kinakailangan para makakuha ng paraan para sa malinis na tubig, hangin, at iba pang likas na yaman.
   

Ang mga pamamaraang ito sa pagkakapantay-pantay ay naglalayong sumunod sa mga mandato na itinakda sa Utos ng Nakatataas 14091 at binuo batay sa limang mga priyoridad ng pagkakapantay-pantay na nakabalangkas sa 2022 Equity Action Plan ng Kagawaran ng Katarungan.

Habang ang kritikal na gawaing ito ay nagbabagong anyo, ang mga update ay ipo-post sa www. https://www.justice.gov/equity. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa agenda ng pagkakapantay-pantay at mga kaugnay na pangunguna ng Administrasyong Biden-Harris sa www.whitehouse.gov/equity at suriin ang lahat ng iba pang mga Plano ng Aksyong Pagkakapantay-pantay ng Pederal  sa www.performance.gov/equity.

Binago Pebrero 14, 2024

Numero o bilang ng Press Release : 24-175