Skip to main content
Press Release

Bộ Tư Pháp Giải Quyết Vấn Đề Tiếp Cận Ngôn Ngữ Liên Quan Đến Tòa Án Tối Cao Louisiana

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Lưu ý: Thông cáo báo chí này đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vui lòng xem tập tài liệu đính kèm bên dưới.

Hôm nay, Sở Tư Pháp công bố cách giải quyết cho vấn đề liên quan đến Tòa Án Tối Cao Bang Louisiana (Louisiana Supreme Court, LASC) dựa trên các hành động LASC đã thực hiện để cải thiện khả năng những người có trình độ tiếng Anh hạn chế (limited English proficiency, LEP) tiếp cận các thủ tục tố tụng và hoạt động của tòa án tiểu bang.

Vào tháng 5 năm 2019, Sở Tư Pháp và LASC đã ký Biên Bản Thỏa Thuận (Memorandum of Agreement, MOA) để giải quyết khiếu nại theo Đề Mục VI của Đạo Luật Dân Quyền 1964 (Đề Mục VI) (Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title VI). Title VI là luật liên bang, nghiêm cấm bất kỳ bên nhận hỗ trợ tài chính liên bang nào, kể cả tòa án tiểu bang, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia. Kể từ khi ký kết MOA, LASC đã thực hiện một số hành động khắc phục hậu quả để cải thiện khả năng tiếp cận của những người LEP sử dụng tòa án trên khắp Louisiana.

Trợ Lý Tổng Chưởng Lý Kristen Clarke thuộc Ban Dân Quyền của Sở Tư Pháp cho biết: “Các tòa án trên khắp đất nước chúng ta phải đảm bảo rằng cánh cửa tòa án mở rộng cho tất cả mọi người, kể cả những người có trình độ Tiếng Anh hạn chế. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để chắc chắn rằng hệ thống tòa án, như Tòa Án Tối Cao Louisiana, có các chính sách, cách làm, thông dịch viên và nguồn lực cần thiết khác nhằm đảm bảo những người LEP có thể tiếp cận hệ thống tư pháp.”

Luật Sư Hoa Kỳ Duane A. Evans cho Quận Phía Đông Louisiana phát biểu: “Bằng các hành động của mình, LASC đã thể hiện cam kết đảm bảo cá nhân LEP có thể tiếp cận các tòa án tiểu bang ở Louisiana. Văn phòng của tôi cam kết giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử, bao gồm hành vi phân biệt đối xử với những người LEP.” 

LASC đã thực hiện một số hành động để phát triển và triển khai chương trình tiếp cận ngôn ngữ, đồng thời mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người LEP ở Louisiana. LASC thành lập Office of Language Access (Văn Phòng Tiếp Cận Ngôn Ngữ) và thông qua Language Access Plan (Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ) đầu tiên cho các tòa án ở Louisiana. LASC cũng tạo ra hệ thống khiếu nại tiếp cận ngôn ngữ tập trung với mẫu đơn khiếu nại trực tuyến bằng một số ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Đối với nhân viên tòa án, LASC phát triển chương trình đào tạo về khả năng tiếp cận ngôn ngữ, thẻ câu hỏi của thẩm phán tư pháp tập trung vào quyền tiếp cận dịch vụ thông dịch viên tòa án và nguồn tiếp cận ngôn ngữ khác. Ngoài ra, LASC ủng hộ thành công quyết định thay đổi luật tiểu bang, trong đó luật này cho phép các tòa án tính phí cá nhân LEP dùng dịch vụ thông dịch viên, sau đó thông qua các quy tắc mới của tòa án dựa trên thay đổi nói trên trong luật tiểu bang.

Civil Rights Division (Ban Dân Quyền) thuộc Sở Tư Pháp đã phối hợp với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận Phía Đông của Louisiana để giải quyết vấn đề này. Thông tin bổ sung về Civil Rights Division có trên trang web tại www.justice.gov/crt, còn thông tin về LEP và Title VI có tại www.lep.gov. Công chúng có thể báo cáo hành vi vi phạm dân quyền có thể xảy ra tại https://civilrights.justice.gov/report/.

Press Release in English

Press Release in Spanish (Español)

Press Release in Vietnamese (Tiếng Việt)

Press Release in French (Français)

Press Release in Arabic ( العربية)

Đã cập nhật Tháng Năm 27, 2023

Tài liệu đính kèm
Chủ đề
Civil Rights
Thông cáo báo chí số: 23-63