Skip to main content
Press Release

Sở Tư Pháp Ký Thỏa Thuận Tiếp Cận Ngôn Ngữ với Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng tại Tiểu Bang Washington

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Sở Tư Pháp hôm nay công bố thỏa thuận để giải quyết cáo buộc rằng Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng của Quận King (KCSO), Washington phân biệt đối xử với những người có khả năng Tiếng Anh hạn chế (LEP), vi phạm Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền Năm 1964.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, KCSO đã đồng ý thực hiện một số bước để cải thiện việc tiếp cận ngôn ngữ cho các cá nhân LEP. Tiêu Đề VI cấm phân biệt chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia (bao gồm cả phân biệt đối xử dựa trên khả năng sử dụng Tiếng Anh) bởi các tổ chức nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang.

“Sở Tư Pháp cam kết đảm bảo rằng các cơ quan thi hành pháp luật của chúng ta có khả năng bảo vệ và phục vụ tất cả mọi người trong cộng đồng của họ, bao gồm cả tội phạm, bất kể khả năng sử dụng Tiếng Anh của họ,” Trợ Lý Tổng Chưởng Lý Kristen Clarke của Sở Tư Pháp đã nói. “Thỏa thuận dàn xếp này sẽ nâng cao an ninh công cộng và cải thiện việc cung cấp dịch vụ ngôn ngữ cho những người có khả năng sử dụng Tiếng Anh hạn chế ở Quận King.”

“Thỏa thuận hôm nay với Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận King giúp tạo dựng niềm tin trong cộng đồng,” Công Tố Viên Hoa Kỳ Tessa M. Gorman tại Quận Tây Washington cho biết. “Tôi rất vui mừng là ngay sau khi vấn đề được đưa ra cho Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng, cơ quan này nhận ra rằng cần phải cải thiện chính sách về việc tiếp cận ngôn ngữ và ngay lập tức đồng ý thực hiện các thay đổi.”

Thỏa thuận ngày hôm nay ghi chi tiết một kế hoạch kéo dài hai năm để áp dụng một loạt các hỗ trợ tiếp cận ngôn ngữ nhằm cải thiện giao tiếp giữa các cảnh sát viên của KCSO và các cá nhân LEP. Theo thỏa thuận, KCSO đã đồng ý thuê một quản lý chương trình tiếp cận ngôn ngữ; xây dựng các chỉ thị tạm thời và cuối cùng để cấm sử dụng trẻ em, gia đình, người ngoài cuộc và những người khác không đủ điều kiện nhận hỗ trợ ngôn ngữ; thực hiện hoạt động tiếp xúc các thành viên cộng đồng và các bên liên quan; phát triển một chương trình đào tạo thiết thực và đảm bảo quy trình khiếu nại dễ tiếp cận.

Sở Tư Pháp bắt đầu tiếp xúc với KCSO sau khi một tổ chức cộng đồng nêu ra lo ngại về một sự việc giữa một Nhân Viên Cảnh Sát KCSO và một cư dân LEP. Sở Tư Pháp đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho KCSO, kết quả là có thỏa thuận dàn xếp này.

Thỏa thuận này đã được đàm phán chung bởi Phòng Dân Quyền và Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington.

Thỏa thuận này là một phần của Sáng Kiến Tiếp Cận Ngôn Ngữ Hành Pháp (LELAI) của sở, một nỗ lực quốc gia để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật vượt qua các rào cản ngôn ngữ trong công việc hằng ngày. Sáng kiến này, do Phòng Dân Quyền dẫn đầu và phối hợp với Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ, cung cấp các nguồn lực hỗ trợ kỹ thuậtcông cụ có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương cung cấp khả năng tiếp cận ngôn ngữ có ý nghĩa cho các cá nhân LEP, tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật muốn rà soát, cập nhật và/hoặc củng cố các chính sách, kế hoạch và đào tạo về tiếp cận ngôn ngữ của họ, và củng cố mối liên kết giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan của cộng đồng LEP và những nhóm dân số đó LEP.

Thông tin thêm về Phòng Dân Quyền có trên trang web của cơ quan này tại địa chỉ www.justice.gov/crt và thông tin về khả năng sử dụng Tiếng Anh hạn chế và Tiêu Đề VI có tại www.lep.gov. Các thông tin khác về LELAI có tại www.lep.gov/law-enforcement. Công chúng có thể báo cáo các trường hợp có khả năng vi phạm về dân quyền tại civilrights.justice.gov/report/.

Đã cập nhật Tháng Hai 15, 2024

Chủ đề
Civil Rights
Thông cáo báo chí số: 24-158