Skip to main content

Fòmilè seleksyon yo disponib an Kreyòl Ayisyen

 

EOIR 33/BIA (An Kreyòl) (PDF)

  • Ou kapab telechaje PDF la.

FÒM EOIR-33 (An Kreyòl) (PDF)

  • Ou kapab telechaje PDF la.
  • Nan paj de (2) nan Fòmilè EOIR-33, itilize meni dewoulan an pou chwazi tribinal imigrasyon kote dosyye w la annatant pou w anrejistre adrès postal la otomatikman. Apre w fin enprime fòmilè a, ou kapab konfime adrès la parèt kòrèkteman anvan ou voye l pa imèl lè w revize enfòmasyon ki enpòtan nan sit wèb EOIR « Jwenn yon Tribinal Imigrasyon » (Find an Immigration Court).

Updated March 26, 2024