Skip to main content
Press Release

NHÓM TRỢ LÝ PHÁP LUẬT LIÊN NGÀNH BÀN TRÒN NHÀ TRẮNG PHÁT HÀNH BÁO CÁO TỚI TÔNG THỐNG

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland và Cố vấn Nhà trắng Stuart Delery, cùng nhau phát hành Bản Báo cáo Trợ lý Pháp luật Liên ngành Bàn tròn (Bàn tròn). Bản báo cáo, mang tựa đề “Truy cập Công lý qua sự Đơn giản hoá: Một Lộ trình Tâm điểm là-Con người để Đơn giản hoá các Biểu mẫu, Thủ tục và Ngôn ngữ của Chính quyền Liên bang,” (“Access to Justice through Simplification: A Roadmap for People-Centered Simplification of Federal Government Forms, Processes, and Language”) nêu bật các thành quả và cam kết trong việc tiến hành nhiệm vụ của nhóm Bàn tròn để “gia tăng khả năng sẵn sàng các truy cập vào công lý có ý nghĩa cho các gia đình và cá nhân, bất kể giàu nghèo hay tình trạng.”

“Các biểu mẫu và thủ tục của chính quyền phải có thể truy cập được bởi mọi người—không chỉ bởi luật sư hay những người chi trả nổi,” Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland đã nói. “Báo cáo của Bàn tròn 2022 cung cấp một lộ trình để giúp các cơ quan giảm thiểu các trở ngại và khuyếch trương truy cập đến những chương trình và dịch vụ của chính quyền liên bang.”

Bản báo cáo tập trung vào những phương thức chính quyền liên bang có thể đơn giản hoá những biểu mẫu và trình tự của họ để giảm thiểu nhu cầu của cá nhân tìm kiếm trợ giúp pháp lý. Trong năm 2022, nhóm Bàn tròn đã tập trung vào việc khuyếch trương truy cập tới các chương trình, dịch vụ, và quyền lợi bằng cách phát triển một lộ trình đơn giản hoá và nêu bật những thực hiện tốt nhất của các cơ quan thành viên. Bàn báo cáo của Bàn tròn 2022 xác định một tiến trình ba-bước tiến đến để (1) tìm hiểu về những trở ngại truy cập qua sự hợp tác có ý nghĩa với những cộng đồng được phục vụ và bị ảnh hưởng bởi các chương trình của chính phủ liên bang, (2) áp dụng những chiến lược bằng cách áp dụng những phản hồi từ sự hợp tác, và (3) thẩm định những ảnh hưởng của nỗ lực đơn giản hoá để xác định xem chúng đã khuyếch trương truy cập có ý nghĩa, hay nếu có thể được cải tiến thêm. Bản báo cáo đổng thời nêu ra những nỗ lực đơn giản hoá biểu mẫu và thủ tục thành công bởi các cơ quan thành viên và cổ vũ những cam kết cải tiến truy cập khắp-chính quyền thông qua thiết kế tâm điểm-là con người và kết hợp cộng đồng.

“Thông qua công việc này, chúng tôi đang ưu tiên các phương pháp lấy con người làm trung tâm để đơn giản hóa các biểu mẫu, quy trình và ngôn ngữ,” Giám đốc Văn phòng Tiếp cận Tư pháp Rachel Rossi cho biết. “Điều quan trọng là phải đặt các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ làm trung tâm trong các nỗ lực của chúng tôi nhằm theo đuổi quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người.”

Trong tháng Mười hai 2022, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Phó cố vấn Nhà trắng Stacey Grigsby đã đồng chủ toạ một cuộc triệu tập nhóm Bàn tròn với tham dự và phát biểu của Phu quân Phó Tổng thống Hoa kỳ Douglas Emhoff và Phụ tá Tổng trưởng Tư pháp Vanita Gupta, và điều hành bởi Giám đốc Văn phòng yểm trợ Truy cập Công lý, Rachel Rossi. Giám đốc các cơ quan Bàn tròn và các quan chức cao-cấp tham dự bao gồm Bộ trưởng bộ Cựu chiến binh Denis Richard McDonough, Phụ tá Bộ trưởng bộ An ninh Nội chính John Tien, Quyền Cao ủy sở An sinh Xã hội Tiến sĩ Kilolo Kijakazi, Chủ tịch Hội nghị Hành chánh Hoa kỳ Andrew Fois, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Tài chánh người Tiêu dùng Rohit Chopra, Phụ tá Bộ trưởng bộ Giáo dục James Kvaal, Ủy viên Chủ tịch cơ quan Bình đẳng Cơ hội Charlotte Burrows, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Truyền thông Liên bang Jessica Rosenworcel, Phó trợ lý Văn phòng Tổng thống Chiraag Bains, Cố vấn Quốc phòng Caroline Krass, Chưởng lý Bộ lao động Seema Nanda, Chủ tịch Tập đoàn Dịch vụ Pháp lý Ronald Flagg, Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật số Mina Hsiang, Phụ tá Cố vấn Văn phòng Phó tổng thống Nasrina Bargzie, Cố vấn trưởng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Jeffrey Prieto, Phó chưởng lý Tổng quát Bộ Nội vụ Ann Marie Bledsoe Downes, Phụ tá Hành chánh Văn phòng các Vấn đề Thông tin và Quy Ước Sabeel Rahman, Trưởng văn phòng Kinh nghiệm Người tiêu dùng Bộ Nông nghiệp Simchah Suveyke Bogin, Phụ tá Hành chánh Cao cấp Cơ quan Phát triển Quốc tế Karl Fickenscher, và Giám đốc Chi nhánh Cơ sở Khoa học Quốc gia Alan Tomkins. Các nhân viên phụ thuộc tham gia từ các bộ Ngoại giao, bộ Tài chánh, bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sự, và bộ Giao thông Vận tải.

Nhóm Bàn tròn đã thảo luận sự quan trọng của việc hợp tác với các cộng đồng, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, và các cộng đồng có tiền sử bị thiệt thòi và thiếu phục vụ để hiểu rõ về những cản trở đối diện khi truy cập những tài nguyên của chính phủ. Nhóm Bàn tròn đã nêu bật sự quan trọng của việc kết hợp các thông tin thu được qua những hợp tác để áp dụng những chiến lược có hiệu quả để đơn giản hoá các biểu mẫu, thủ tục, và ngôn ngữ của chính quyền liên bang. Nhóm Bàn tròn cùng đồng thời phản ánh công việc của những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý để yểm trợ công chúng trong truy cập những chương trình và quyền lợi của chính quyền liên bang, và sự đơn giản hoá các biểu mẫu và thủ tục cách nào để có thể giảm nhẹ gánh nặng của các tổ chức dịch vụ pháp lý.

Trong buổi họp, Bộ trưởng Tư pháp Garland đồng thời đã chỉ định Allie Yang-Green là Giám đốc Điều hành của nhóm Bàn tròn, môt vị trí trong Văn phòng Truy cập Công lý. Cô Yang-Green đã có sự nghiệp cống hiến đặc biệt liên quan trong truy cập công lý. Cô Yang-Green sẽ, như hướng dẫn bởi Đồng-Chủ tịch, tổ chức các cuộc họp thường xuyên của nhóm Bàn tròn và giám sát công việc của nó. Văn phòng Truy cập Công lý của Bộ sẽ tiếp tục điều phối nhân viên của Bàn tròn, và làm việc cộng tác với các cơ quan thành viên Bàn tròn để lèo lái phát triển những phương thức mới và các thực hành tốt nhất để cung cấp truy cập có ý nghĩa tới công lý.

Trong năm 2021, Bộ trưởng Tư pháp Garland đã tuyên bố sự phục hồi Văn phòng độc lập Truy cập Công lý thuộc bộ Tư pháp để cống hiến cho sự phát triển hiểu biết về và khả năng giải quyết những nhu cầu pháp lý cấp bách nhất của cộng đồng trên toàn nước Mỹ. Thêm vào đó, trong khả năng của ông ta là đồng-chủ tịch của nhóm Trợ lý Pháp luật Bàn tròn Liên ngành, Bộ trưởng Tư pháp Garland, cùng với Cố vấn Nhà trắng Dana Remus, đồng thời cũng công bố bản báo cáo Bàn tròn 2021, “Truy cập Công lý trong Thời kỳ COVID-19” (“Access to Justice in the Age of COVID-19”). Bàn tròn 2021 tập trung vào những cản trở truy cập công lý đã xảy ra và bị trầm trọng thêm trong đại dịch COVID-19 và xác định những chiến lược đổi mới áp dụng để giải quyết bởi thành viên Bàn tròn.

Đã cập nhật Tháng Năm 28, 2023

Chủ đề
Access to Justice
Thông cáo báo chí số: 23-314