Skip to main content
Press Release

न्याय विभागले दक्षिण डाकोटा एकीकृत न्याययक प्रणालीको नागरिक अधधकाि समीिा समाधान गर् यो नोट: यो प्रेस विज्ञप्तत विभभन्न भाषामा अनुिाद गरिएको छ। तल संलग्नताहरू हेनुुहोस्।

For Immediate Release
Office of Public Affairs

नोट: यो प्रेस विज्ञप्तत विभभन्न भाषामा अनुिाद गरिएको छ। तल संलग्नताहरू हेनु ुहोस। 

िाभसङ्गटन – आज न्याय विभागले दक्षिण डाकोटा एकीकृ त न्याययक प्रणाली (UJS) द्िािा सीभमत अङ्रेजी प्रिीणता (LEP) भएका मायनसहरूको िाज्य अदालतहरूमा पहु ुँच सुधाने उद्देश्यमा िहेको नागरिक अधधकाि समीिा समाधान गरिएको बािेमा घोषणा गर्‍यो।

न्याय विभागले UJS अदालतहरूद्िािा 1964 को नागरिक अधधकाि ऐनको शीषुक VI को उल्लङ्घनमा LEP अदालतका प्रयोगकताुहरू विरूद्ध िाप्रिय मूलको आधािमा भेदभाि भएको आिोपमा इस्ट रिभि भलगल सभभुसेसको उजुिी प्रातत गिेपयछ यो समीिा सुरु भएको हो। शीषुक VI ले संघीय वित्तीय सहायताका प्रापकहरू विरूद्ध जायत, िणु िा िाप्रिय मूलको आधािमा भेदभाि गनुबाट िोक लगाउुँ छ।विभागको समीिाले UJS मा LEP का व्यप्क्तहरूलाई िाज्य नागरिक मुद्दा ि कायुिाहीहरूमा सहभागी हुन कठिन बनाएका भाषा अििोध ि अदालतका उच्च लागतहरू समेटेन।

न्याय विभागको नागरिक अधधकाि डडभभजनको सहायक महान्यायिादी, Kristen Clarke ले “िाज्य अदालतहरू हाम्रो न्याय प्रणालीको अखण्डताका लाधग आधाि हु न ् ि व्यप्क्तहरूलाई यी संस्थाहरूमा पहु ुँच गनुबाट िोक्ने कु नै पयन बाधा हटाउन महत्त्िपूणु छ” भन्नुभयो। हामी न्यायमा पहु ुँच गनुबाट िप्चचत गने ि संघीय नागरिक अधधकाि कानुनको उल्लङ्घन गने भाषा अििोधहरू हटाउनका लाधग िाज्य अदालतहरूसुँग यनिन्ति काम गने छौं। हामी दक्षिण डकोटा एकीकृ त न्याययक प्रणालीलाई यो माभमला समाधान गनुको यनभमत्त न्याय विभागसुँग सहयोगी रूपमा काम गिेको ि अदालतका सबै प्रयोगकताुहरू आफ्नो अङ्रेजी भाषाको िमता जे-जस्तो भएपयन मुद्दाहरूका बािेमा बुझेि सहभागी हु न सक्नुहु न्छ भनी सुयनप्श्चत गनुका लाधग तत्काल कदम चालेकोमा धन्यिाद व्यक्त गदुछौं।

विभागको समीिाको प्रयतक्रियामा, UJS ले सबै नागरिक मुद्दाहरूमा LEP का व्यप्क्तहरूका लाधग अदालत दोभाषे ि अनुिादकहरूमा पहु ुँच विस्ताि गनुका लाधग िाज्य विधानसभामा एउटा विधेयक पेश गर्‍यो। जुलाई 1 मा विधान कानुन बनेको धथयो। नयाुँ कानुन लागू गनुका लाधग, UJS ले LEP का पि ि सािीहरूलाई यनिःशुल्क दोभाषे सेिाहरू प्रदान गनुका लाधग आफ्नो बजेटमा थप कोष सुिक्षित गर्‍यो।यसका साथै, UJS ले सम्पूणु िाज्य न्याययक सक्रकु टहरूका लाधग भाषा पहु ुँच योजनाहरू अद्यािधधक गिेको छ, एकजना भाषा पहु ुँच समन्ियक यनयुक्त गिेको छ ि भाषा पहु ुँच उजुिी प्रक्रिया भसजुना गिेको छ। समन्ियक तथा उजुिी प्रक्रियाहरूले व्यप्क्तहरूद्िािा UJS मा प्रयतक्रिया प्रदान गनु सक्रकने कु िा सुयनप्श्चत गनुमा मद्दत गने छन ्। UJS ले LEP का व्यप्क्तहरूका लाधग अदालतहरूमा यनरपि ि गैि-भेदभािपूणु पहु ुँच सुधानुको यनभमत्त विभागसुँग काम गनु जािी िाख्ने कु िामा पयन सहमयत जनाएको छ।

यो मुद्दा नागरिक अधधकाि डडभभजन ि दक्षिण डकोटा प्जल्लाको अमेरिकी अधधिक्ता कायाुलयका अधधिक्ताहरूद्िािा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरिएको धथयो। शीषुक VI को प्रितुन नागरिक अधधकाि डडभभजनको उच्च प्राथभमकता हो। नागरिक अधधकाि डडभभजनका बािेमा थप जानकािी यसको िेबसाइट www.justice.gov/crt मा उपलब्ध छ ि सीभमत अङ्रेजी प्रिीणता ि शीषुक VI का बािेमा जानकािी www.lep.gov मा उपलब्ध छ। सिुसाधािण सदस्यहरूले https://www.justice.gov/usao-sd/civil-rights मा उपलब्ध भएको उजुिी फािाम पूिा गिे ि https://civilrights.justice.gov/report/ मा िा दक्षिण डाकोटा प्जल्लाको अमेरिकी अधधिक्ता कायाुलयमा गई नागरिक अधधकािका सम्भावित उल्लङ्घनहरूका बािेमा रिपोटु गनु सक्नुहु न्छ।

Updated May 28, 2023

Civil Rights
Press Release Number: 21-964