Skip to main content
Press Release

Tổng Chưởng Lý Merrick Garland đưa ra bản ghi nhớ nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ cho những người có trình độ Anh ngữ hạn chế

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Ghi Chú: Thông cáo báo chí này đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.  Xem những bản đính kèm dưới đây.

Bộ Tư pháp hôm nay đã đưa ra một bản ghi nhớ yêu cầu các cơ quan liên bang xem lại việc thực hành và các chính sách tiếp cận ngôn ngữ của họ để tăng cường sự tương tác của chính phủ liên bang với những người có trình độ Anh ngữ hạn chế (LEP).

"Tất cả mọi người trên đất nước này, dù nói bất kỳ ngôn ngữ nào, đều được hưởng sự tiếp cận có ý nghĩa đối với các chương trình và hoạt động được thực hiện hoặc hỗ trợ bởi các cơ quan liên bang," Tổng chưởng lý Merrick B. Garland cho biết. “Bộ Tư pháp cam kết sẽ cùng làm việc với các đối tác liên bang để giải quyết những rào cản ngôn ngữ trong các dịch vụ của chính phủ đã không cho mọi người đủ cơ hội để tham gia vào đời sống kinh tế, xã hội và dân sự.”

Bản ghi nhớ này phác thảo một phương hướng hành động để các cơ quan liên bang cải tiến, hiện đại hóa và thực hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề tiếp cận ngôn ngữ theo Sắc Lệnh Hành Pháp 13166, "Cải Thiện Khả Năng Tiếp Cận Các Dịch Vụ dành cho Những Người Có Trình Độ Anh Ngữ Hạn Chế." Như đã nêu trong bản ghi nhớ, Ban Dân quyền, với sự hỗ trợ của Văn Phòng Tiếp Cận Công Lý, sẽ đi đầu trong nỗ lực hợp tác để xác định: (1) liệu các cơ quan có thể cập nhật thêm các chính sách và kế hoạch về tiếp cận ngôn ngữ hay không; (2) liệu các cơ quan có đang tiếp cận các cá nhân LEP một cách hữu hiệu khi phổ biến thông tin về tài nguyên, chương trình và các dịch vụ của liên bang hay không; (3) về mặt nghĩa vụ cung cấp sự tiếp cận ngôn ngữ có ý nghĩa, theo những yêu cầu trong Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 và các quy định thực hiện, liệu các cơ quan đã suy xét đến việc cập nhật hoặc sửa đổi hướng dẫn dành cho những người nhận hỗ trợ tài chính của liên bang hay không; và (4) liệu các cơ quan có thể thay đổi truyền thông kỹ thuật số của họ cho phù hợp với việc chào đón các cá nhân LEP hay không. 

Bản ghi nhớ này được soạn thảo dựa trên những nỗ lực hiện tại của Bộ Tư Pháp để tương tác với các cá nhân LEP, bao gồm mục tiêu mới là tăng cường hỗ trợ cho việc tiếp cận ngôn ngữ trong Kế Hoạch Chiến Lược 2022-2026 của Bộ. Vào tháng Năm năm 2022, Tổng Chưởng Lý Garland đã bổ nhiệm Ana Paula Noguez Mercado làm Điều Phối Viên Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Bộ tại Văn Phòng Tiếp Cận Công Lý, để đảm bảo rằng Bộ đang nêu gương dẫn đầu. Văn phòng Tiếp Cận Công Lý từ đó đã mở rộng thêm nhóm tiếp cận ngôn ngữ và đang hướng dẫn Nhóm Công Tác về Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Bộ để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cho các thành phần trong khi họ vẫn tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận ngôn ngữ cho tất cả mọi người. Ban Dân Quyền vẫn tiếp tục duy trì trang  www.LEP.gov, là trang mạng cung cấp các tài nguyên và thông tin để giúp mở rộng và cải thiện những dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các cá nhân LEP, theo đúng luật liên bang.

 

English

Arabic

Chinese – Simplified

Chinese – Traditional

Korean

Spanish

Tagalog

Vietnamese

 

Memorandum

 

 

Đã cập nhật Tháng Năm 27, 2023

Chủ đề
Access to Justice
Thông cáo báo chí số: 22-1245