Skip to main content
Press Release

Ang Pangunahing Abogado na si Merrick Garland ay naglathala nang isang Panandaan upang Mapabuti ang Daan ng mga Paglilingkod para sa Mga Taong may Limitadong Kasanayan sa Ingles

Para sa Pang-agarang Paglathala
Tanggapan ng Ugnayang Pampubliko

Magtala: Isinalin ang pahayag na ito sa iba’t ibang mga wika. Tingnan ang mga nakalakip sa ibaba.

Naglathala ngayon ang Departamento ng Hustisya ng isang panandaan na humihiling sa mga ahensiyang pederal na suriin ang kanilang mga gawi at mga patakaran ukol sa daan sa wika upang patibayin ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaang pederal sa mga indibidwal na may limitadong kasanayan sa Ingles (LEP). 

“Lahat ng tao sa bayang ito, anuman ang wikang kanilang sinasalita, ay nararapat na magkaroon ng makahulugang daan sa mga programa at mga aktibidad na isinasagawa o sinusuportahan ng mga ahensiyang pederal,” sabi ni Pangunahing Abogado Merrick B. Garland.  “Nakatuon ang Departamento ng Hustisya na makipagtulungan kasama ang aming mga kapangkat sa pederal upang matugunan ang mga hadlang sa wika sa mga pamahalaang paglilingkod na tinatanggihan ang mga indibidwal ng isang buong pagkakataon na lumahok sa ekonomiya, panlipunan, at sibikong buhay.”  

Binabalangkas ng panandaang ito ang isang kurso ng aksyon para sa mga ahensyang pampederal upang mapabuti, gawing moderno, at maisakatuparan ang kanilang mga reponsibilidad sa daan sa wika sa ilalim ng Batas ng Nakatataas 13166, “Ang pagpapabuti ng Daan sa mga Paglilingkod para sa mga Taong may Limitadong Kasanayan sa Ingles.”  Gaya ng nakasaad sa panandaan, mangunguna ang Dibisyon para sa mga Karapatang Sibil, sa tulong ng Tanggapan para sa Daan sa Hustisya, sa isang sama-samang pagsisikap upang matukoy: (1) kung maaari pang mag-update ang mga ahensya ng kanilang mga patakaran at mga plano ukol sa daan sa wika; (2) kung mabisang nakikipag-ugnay ang mga ahensya sa mga indibidwal na LEP kapag nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pederal na mga mapagkukunan, mga programa at mga paglilingkod; (3) kung isinasaalang-alang ng mga ahensya ang mga pag-update o mga pagbabago sa gabay sa mga tatanggap ng pederal na tulong na pampinansyal ukol sa kanilang mga obligasyon upang magkaloob ng makabuluhang daan sa wika sa ilalim ng mga kinakailangan ng Pamagat VI ng Batas ng Karapatang Sibil ng 1964 at ang pagpapatupad ng mga regulasyon nito; at (4) kung mai-aangkop ng mga ahensya ang kanilang mga komunikasyong dihital upang tanggapin ang mga indibidwal na LEP.  

Itinatayo ng panandaang ito ang mga kasalukuyang pagsisikap ng Departamento ng Hustisya upang makipag-ugnayan sa mga indibidwal na LEP, kasama ang isang bagong tampulan sa lumalawak na tulong sa daan sa wika sa 2022-2026 na Estratehikong Plano ng Departamento.  Noong Mayo 2022, hinirang ni Pangunahing Abogado Garland si Ana Paula Noguez Mercado bilang Tagapangasiwa ng Daan sa Wika ng Departamento sa loob ng Tanggapan para sa Daan sa Hustisya upang makatulong na matiyak na ang Departamento ay nangunguna bilang halimbawa.  Mula noon, pinalawak ng Tanggapan para sa Daan sa Hustisya ang koponan nito sa daan sa wika at pinangungunahan ang Pangkat ng Pagtatrabaho sa Daan sa Wika ng Departamento upang magkaloob ng teknikal na tulong at pagsasanay sa kabuuan ng mga bahagi habang patuloy nilang pinapabuti ang daan sa wika para sa lahat.  Nagpapatuloy ang Dibisyon sa Karapatang Sibil na mapanatili ang www.LEP.gov, na nagkakaloob nang mga mapagkukunan at impormasyon upang makatulong na palawakin at pahusayin ang mga paglilingkod ng tulong sa wika para sa mga indibidwal na LEP, na sumusunod sa pederal na batas.

 

English

Arabic

Chinese – Simplified

Chinese – Traditional

Korean

Spanish

Tagalog

Vietnamese

 

Memorandum

Binago Mayo 27, 2023

Paksa
Access to Justice
Numero o bilang ng Press Release : 22-1245