Skip to main content

Thov kev pab kiag tam sim no los sis tshaj qhia qhov kev ntxub ntxaug uas txhaum cai (Hmong)

Thov Kev Pab Kiag Tam Sim No

Nyeem cov lus qhia hauv qab no kom nkag siab txog tias yuav ua li cas thiaj li tau txais kev pab tam sim ntawd thiab yuav ua li cas los tshaj qhia txog ib qho kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai uas koj tau pom los sis tau ntsib.

 

Txhawm rau kom tau kev pab thaum muaj ib qhov xwm txheej kub ceev

Yog hais tias koj los sis ib tus neeg uas koj paub poob rau txoj kev phom sij, ces hu rau 9-1-1 los sis tiv tauj mus rau lub chaw ua hauj lwm ntawm tub ceev xwm uas nyob hauv koj cheeb tsam.

Txhawm rau kom tau kev pab thaum muaj ib qhov xwm txheej kub ceev
 

Txhawm rau los tshaj qhia ib qho kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai

Yog koj ntseeg tias koj tau raug tsim txom los ntawm ib qho kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai, los sis ntseeg tias koj tau pom ib qho kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai:

Kauj Ruam 1: Tshaj qhia qhov kev ua txhaum cai rau cov tub ceev xwm uas nyob hauv koj cheeb tsam kom sai li sai tau.

Kauj Ruam 2: Taug qab xyuas qhov tshaj qhia no kom sai tshaj plaws uas yog hu xov tooj mus rau Tus Xov Tooj Hu Tau Ceev ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Ntsuam Xyuas ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws (Federal Bureau of Investigation, FBI Tip Line).

Hu rau FBI Tus Xov Tooj Hu Tau Ceev ntawm 1-800-225-5324

Lub FBI muaj cov neeg pab txhais lus hauv xov tooj kom lawv thiaj li tuaj yeem tham tau nrog koj. Thaum koj hu mus yuav muaj cov lus kaw cia ua lus Askiv thiab lus Spanish ntev txog li ib feeb (minute). Nyob twj ywm txhob khwb xov tooj kom txog rau thaum koj hnov tus neeg ua hauj lwm los teb koj. Hais lub npe ntawm hom lus uas koj hais, ces tus neeg teb xov tooj yuav txuas koj nrog ib tus kws txhais lus los pab koj tshaj qhia txog qhov ua phem uas txhaum txoj cai uas koj paub txog los sis tau ntsib.

Qhov kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai yog dab tsi?

Qhov Kev Ua Txhaum Txoj Cai

+

Kev Xav Ua Qhov Kev Ua Txhaum Txoj Cai Vim Ntxub Lwm Tus Uas Txawv Yus

=

Kev Ntxub Ntxaug Uas Txhaum Txoj Cai

Ntxub Ntxaug: Lo lus "ntxub ntxaug" tuaj yeem ua rau nkag siab yuam kev. Thaum muab siv rau hauv tsab cai lij choj hais txog kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai, lo lus "ntxub nxtaug" tsis txhais hais tias yog npau taws, chim siab, los sis tsis nyiam lwm tus. Nyob rau hauv qhov siv lo lus "ntxub ntxaug" no txhais tau hais tias yog ntxub ib cov neeg los yog pab pawg neeg uas muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb uas tau muab teev tseg los ntawm tsab cai lij choj.

Kev Ua Txhaum Txoj Cai: Qhov "kev ua txhaum txoj cai" hauv txoj kev ntxub ntxaug feem ntau yog kev siv lub zog ua phem uas txhaum txoj cai, xws li kev ua phem rau lub cev, kev tua neeg, kev hlawv vaj hlawv tsev, kev rhuav tshem tej khoom ntiag tug ntawm lwm tus, los sis kev tso hem thawj los ua cov kev ua txhaum txoj cai li no. Dua li no lawm nws kuj tseem suav nrog qhov kev koom siab koom ntsws nrog lwm tus ua phem los sis hais kom lwm tus neeg ua tej kev txhaum txoj cai li no, tab txawm hais tias qhov ua txhaum txoj cai ntawd yeej tsis tau ua kom tshwm sim los xij.

Kev Tsis Nyiam Lwm Tus los sis Xwm Txheej Kev Ntxub Ntxaug: Cov kev coj ua lam tau lam ntxub lwm tus uas tsis yog kev ua txhaum txoj cai thiab tsis ua rau muaj kev siv lub zog ua phem, kev tso hem thawj, los sis tsim kev puas tsuaj rau tej khoom vaj tse.

Tsoom fwv teb chaws cov cai lij choj yog hais txog cov kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai uas tau ua phem rau lwm tus vim lub hauv paus yog los ntawm nws:

Haiv Neeg Kev Muaj Mob Xiam Oob Qhab
Hom Neeg/Lub Teb Chaws Yug Nws Los Tsos Xim Tawv Nqaij
Kev Ntseeg Siab Sab Kev Sib Deev Poj Niam los yog Txiv Neej
Kev Txheeb Qhia Tau Tias Yog Poj Niam los yog Txiv Neej Kev Ntseeg

Tsab cai lij choj hais txog kev ntxub ntxaug uas txhaum txoj cai ntawm txhua lub xeev nyias yuav muaj nyias qhov sib txawv. Feem ntau yuav siv rau cov kev ua txhaum txoj cai uas vim yog los ntawm haiv neeg, xim tawv nqaij thiab kev ntseeg. Ntau cov cai lij choj kuj tseem siv rau ntau yam ntxiv thiab.

Kev Hloov Kho Thawj Zaug thiab Kev Muaj Cai Tawm Suab Hais Lus:

Raws li Kev Hloov Kho Thawj Zaug ntawm Teb Chaws Meskas Tsab Cai Lij Choj Kav Teb Chaws, cov pej xeem tsis tuaj yeem raug foob tau vim los ntawm lawv cov kev ntseeg, tab txawm tias cov kev ntseeg no yuav ua mob lwm tus. Txawm li cas los xij, Qhov Kev Hloov Kho Thawj Zaug kuj yuav tsis tiv thaiv cov pej xeem uas ua txhaum txoj cai vim los ntawm qhov kev ntseeg uas txoj cai tiv thaiv.

Updated November 17, 2023