Skip to main content
Press Release

दक्षिण डाकोटा एकीकत न्याययक प्रणालील सीमित अङ्ग्रेजी प्रवीणता भएका िायिसहरूका लागि पहचिा सधार िरकाल न्याय ववभािल पिरावलोकि बन्द िरको छ।

For Immediate Release
Office of Public Affairs
Updated May 28, 2023

Civil Rights
Press Release Number: 22-866