Skip to main content
Press Release

Justice Department (Kagawaran ng Katurungan) Naglabas sa mga Korte ng Dear Colleague Letter (liham para sa minamahal na kasamahan) Tungkol sa mga Multa at Bayarin ng Kabataan at mga Taong Nasa Hustong Gulang

Para sa Pang-agarang Paglathala
Tanggapan ng Ugnayang Pampubliko

Naglabas ngayong araw na ito ang Justice Department ng Dear Colleague Letter tungkol sa pagpapataw at pagpapatupad ng mga multa at bayarin ng mga taong nasa hustong gulang at mga kabataan para sa mga state at local na korte at mga ahensya ng katarungang pangkabataan.  Tinutukoy ng liham ang mga karaniwang multa at mga gawi sa bayarin na ipinapataw ng korte, at nag-babala laban sa mga gawaing iyon na maaaring labag sa batas, hindi makatarungan na nagpaparusa sa mga indibidwal na walang kakayahang makabayad o kung hindi man ay nagreresulta sa discrimination (pagtanging masama). Ibinibigay ng kagawaran ang liham na ito bilang bahagi ng patuloy na pangako nito sa pagkamatarungan, pang-ekonomiyang katarungan at paglaban sa mga patakarang nag-aambag ng di katimbang na pagkasangkot sa sistema ng katarungan ang mga komunidad na mababa ang kita.

Itinatampok ng liham ang ilang mahahalagang usapin tungkol sa mga multa at bayarin, tulad ng kahalagahan ng pagsasagawa ng makabuluhang pagtatasa ng kakayahang magbayad bago magpataw ng masamang kalalabasan para sa hindi pagbabayad, pagsaalang-alang ng mga alternatibo sa mga multa at bayarin, pag-iingat laban sa labis na mga parusa at pagtiyak ng mga pag-aalaga sa ankop na proseso, kabilang ang tulong ng abugado kung kailan nababagay.

Nagpapaalala ang liham sa mga sistema ng korte at iba pang tumatanggap ng pederal na tulong pinansyal, sa kanilang patuloy na mga tungkulin na huwag mag-discriminate batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, relihiyon, kasarian at kapansanan; ang magbigay ng makabuluhang pag-aabot sa mga indibidwal na may limitadong kasanayan sa Ingles; at ang matiyak na makakatulong ang angkop na pagtatala sa pagtukoy at pag-iwas sa mga maaaring paglabag sa mga batas na federal ukol sa walang discrimination. Susundan din ng kagawaran ang liham na ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang gabay sa pinakamahuhusay na kagawian, na nagtatampok ng makabagong gawain ng mga mga pinuno ng state at hukuman sa kinaroroonan.

“Hindi dapat nakasalalay sa kita o karanasan ng isang tao ang katarungan sa United States, ” sabi ni Associate Attorney General Vanita Gupta. “Tumutugon ang pinagbagong patnubay ng Justice Department sa mga kagawiang di katimbang na nakakaapekto sa mga komunidad na mababa ang kita at mga taong may kulay, maaaring magbitag ng mga indibidwal at kanilang mga pamilya sa mga kasanayan ng kahirapan at parusa at maaaring lumabag sa mga karapatang civil ng mga taong nasa hustong gulang at mga kabataan.  Maraming hurisdiksyon ang nagpabago upang mabawasan ang pag-asa sa mga multa at bayarin, at bumubwelo ang Justice Department upang isulong ang pantay na katarungan at pampublikong kaligtasan para sa lahat. ”

“Ang walang pigil na pagpataw ng mga multa at bayarin sa buong bansa ay nangbibitag na mga maralitang tao, na hindi puti ang pinkamarami, sa isang paulit-ulit na lumalalang utang, di kinakailangang pagkakulong, at nakakapagpahinang kagusutan sa ating sistemang pangkatarungan, ” ani ni Assistant Attorney General Kristen Clarke ng Civil Rights Division ng Justice Department.  “Sa pamamagitan ng pagharap sa mga pinsala na maaaring idulot ng agresibong pagpataw ng mga multa at bayarin, maaari nating wakasan ang mga bilangguan ng mga may utang at itaguyod ang pantay na katarungan sa ilalim ng batas para sa lahat. Nakahanda ang Justice Department na tulungan ang mga korte at mga ahensya ng katarungang pangkabataan na magsagawa ng mga pagbubuti at kagawiang tumutukoy sa mga pangangailangan ng kaligtasang pampubliko habang inaalagaan ang mga karapatang civil at constitutional.”

“Mapangwasak ang epekto ng mga obligasyong sapatan ang mga multa at bayarin sa mga taong nasa hustong gulang at mga kabataan na dumaranas ng pamumulubi at iba pang kahirapan sa ekonomiya, at nangbibitag sa karamihan sa walang katapusang paulit-ulit na kahirapan at utang, ” sabi ni Director Rachel Rossi ng Office for Access to Justice.  “Maaari ding makagambala ang mga tugkuling ito sa ganap at patas na pag-aabot sa ating sistemang pangkatarungan. Para sa mga kadahilanang ito, dapat tayong manatiling mapagbantay upang maiwasan ang mga mapaminsalang kagawian na hindi nagsisilbi sa hangad ng katarungan. Isang mahalagang hakbang sa patuloy na prosesong iyon ang liham na ito.”

“Ang mga tungkulin na sapatin ang bayarin at multa sa mga sistema ng katarungang pangkriminal at pangkabataan ay nagpapataw ng pinakamabigat na pasanin sa mga hindi gaanong nakakapagbayad, na lalong nagtutulak sa kanila na mas malalim sa sistemang pangkatarungan,” sabi ni Principal Deputy Assistant Attorney General Amy L. Solomon ng Office of Justice Programs. “Makikipagtulungan kami sa mga hurisdiksyon sa buong bansa upang wakasan o takdaan ang mga hindi patas na gawaing ito, upang magkaroon ang mga taong nasa hustong gulang at mga kabataan sa sistemang pangkatarungan ng pagkakataong kinakailangan nila para sumulong sa kanilang buhay. ”

Sa mga darating na linggo, maglalabas din ang Bureau of Justice Assistance ng paghiling na maghahanap ng tagalinkod ng pagsasanay at tulong na technical para makipagtulungan sa piniling bilang na mga hurisdiksyon na interesadong unawain at baguhin ang kanilang mga patakaran at kagawian sa mga multa at bayarin. Ang pinakalayunin ay tulungan ang mga hurisdiksyon na ito na bawasan ang paggamit ng mga hindi makatarungang multa at bayarin at isadya ang mga mapagkukunang gamit ng mga sistemang ito para sa mga aktibidad na magdudulot ng mas malaking pakinabang sa kaligtasang pampubliko.

Batay ang liham sa mga alituntunin ng constitution, kabilang ang Sixth, Eighth at Fourteenth Amendment (Pang-anim, Pang-walo, at Pang labing-apat na Susog), gayundin ang mga federal nondiscrimination statute (kautusan ng di pagtanging masama), kabilang ang Title VI ng Civil Rights Act of 1964 (Title VI) (batas ng karapatang civil) at ang Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (Safe Streets Act) (batas ng ligtas na mga kalye). Matatagpuan ang isang kopya ng liham dito.  Makukuha ang karagdagang impormasyon tungkol sa gawain ng Civil Rights Division upang itaguyod at pangalagaan ang mga karapatang civil at constitutional online sa www.justice.gov/crt. Ang mga reklamo tungkol sa mga gawaing may discrimination ay maaaring iulat sa Civil Rights Division sa pamamagitan ng internet reporting portal (lagusan sa online na pag-ulat) nito sa civilrights.justice.gov.

Binago Agusto 17, 2023

Paksa
Access to Justice
Civil Rights
Numero o bilang ng Press Release : 23-443