Order - United States v. Jarrah; aka Yurman (S.D. Tex.)