Skip to main content
Press Release

တရားေရးဌာနက ဘာသာစကားအသစ္အသုံးျပဳခြင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအစီအစဥ္ကို ေၾကညာ

ဌာနမွ ဒင္းဗားရဲဌာနအေပၚ ဘာသာစကား အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
Updated May 27, 2023

Topic
Civil Rights
Press Release Number: 22-1385