Skip to main content
Press Release

कानुन लागू गर्ने एकाइहरूको लागि न्यायिक विभाग (Justice Department), भाषाप्रति पहुँसम्बन्धी नयाँ अग्रसरताको घोषणा गर्दछ

विभागले डेन्भर प्रहरी विभाग विरुद्ध भाषाप्रति पहुँसम्बन्धी जाँचको समाधान भएको घोषणा पनि गर्दछ
Updated May 27, 2023

Civil Rights
Press Release Number: 22-1385