United States v. Heon Cheol Chi, Docket No. 16-CR-00824