United States v. Braskem S.A., Docket No. 16-CR-644