United States v. Egbert Yvan Koolman, Docket No. 18-CR-20276