United States v. Rodrigo Garcia Berkowitz: Docket No. 19-CR-00064-RJD