United States v. Anthony Mace, Docket No. 17-CR-00618