United States v. SBM Offshore, N.V., Docket No. 17-CR-00686