United States v. Douglas Ray, Docket No. 16-CR-00409