United States v. Kamta Ramnarine, Docket No. 16-CR-01164