United States v. Jeff C Yin, Docket No. 15-CR-00706-VSB