United States v. Francis Lorenzo, Docket No. 15-CR-00706-VSB-2