United States v. Teva LLC, Docket No. 16-CR-20967-KMW