Skip to main content

Ang ilang materyales sa justice.gov ay isinalin sa ibang mga wika. Kung may mga pagkakaiba sa pagitan ng Ingles na bersyon at ng bersyon sa ibang wika, ang Ingles na bersyon ay ang opisyal na bersyon. 

Pumili ng wika upang mapakita ang naisalin na nilalaman. 

21 Results
Press Release

Sumali ang Limang Kagawaran ng Pederal sa Kagawaran ng Katarungan sa Muling Pagtitibay ng Ibinahaging Pangako para Itaguyod ang Mga Batas sa Mga Karapatang Sibil at Isulong ang Hustisyang Pangkapaligiran

Ang Dibisyon ng Mga Karapatang Sibil ng Kagawaran ng Katarungan at mga opisyal mula sa Opisina ng Karapatang Sibil ng Kagawaran ng Health and Human Services (HHS); Opisina ng Kagawaran sa Mga Karapatang Sibil ng Department of Transportation (DOT); Opisina ng Pagsunod sa Mga Eksternal na Karapatang Sibil ng Environmental Protection Agency (EPA); Opisina ng Department of Homeland Security (DHS) para sa Mga Karapatang Sibil at Kalayaang Sibil; at Opisina ng Patas na Pabahay at Pantay na Oportunidad ng Kagawaran ng Housing and Urban Development (HUD) ay magkasamang muling pinagtibay ngayong araw ang kanilang ibinahaging pangako na itaguyod ang mga batas sa karapatang sibil at isulong ang hustisyang pangkapaligiran sa mga komunidad sa buong Estados Unidos.
Press Release

Kagawaran ng Katarungan, Naglabas ng Update sa Plano ng Aksyong Pagkakapantay-pantay

Ang Kagawaran ng Katarungan ay naghayag ngayong araw ng pagpapalabas ng 2023 Plano ng Aksyong Pagkakapantay-pantay (Plano), na bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Kagawaran na ipatupad ang Nakatataas na Kautusan ni Pangulong Biden sa Higit pang Pagsusulong ng Pagkakapantay-pantay at Pagsuporta sa Lahi para sa Kulang sa Serbisyong mga Pamayanan sa Pamamagitan ng Pederal na Pamahalaan. Ang update sa Plano ng Aksyong Pagkakapantay-pantay ng Kagawaran ng Katarungan ay tinapos noong Disyembre 2023 at tutulong sa pag-gabay sa mahusay na pamamaraan sa pagkakapantay-pantay sa Taon ng Pananalapi 2024 ng Kagawaran . Ang Plano ay nagpapaalala sa pangako ng Kagawaran sa pagtulong sa lahat ng mga tao - kabilang ang minamaliit at kulang sa serbisyo na mga pamayanan sa kasaysayan – sa pag-kamit sa mga programa ng Kagawaran at mapagkukunan, pagtimon sa mga kumplikadong legal at regulasyong hadlang upang maitaguyod ang kanilang mga karapatan, maunawaan ang lawak ng gawain ng...
Press Release

Babasahin ng Departamento ng Hustisya sa Makatotohanang Pagpupulong sa Pagpapasimuno sa Kaparaanan sa Wika ng Pagpapatupad ng Batas

Ngayon, bilang bahagi ng Pagpapasimuno sa Kaparaanan sa Wika ng Pagpapatupad ng Batas ng Departamento ng Hustisya, pinaghandaan ng Dibisyon sa Mga Karapatang Sibil ang isang makatotohanang pagpupulong kasama ang mga nakikipagsapalaran sa pagpapatupad ng batas upang talakayin ang kanilang mga pagsisikap na tugunan ang mga hadlang sa wika sa pagpupulis at pagtatayo ng mabisang mga programa sa kaparaanan sa wika.
Press Release

Ang Departamento ng Hustisya ay Naglulunsad ng Bagong Nagtatrabahong Grupo sa Kaparaanan sa Wika ng Pangkaloobang Ahensiya

Inihayag ngayon ng Departamento ng Hustisya ang paglunsad ng Pederal na Nagtatrabahong Grupo sa Kaparaanan sa Wika, isang bagong pagsisikap ng pangkaloobang ahensiya na magtutugma ng kaparaanan sa wika sa buong pederal na pamahalaan. Kasama ng paglikha sa nagtatrabahong grupo na ito, inihayag din ng Departmento ang pagpapalabas ng pinakabagong mga plano sa kaparaanan sa wika ng pederal na ahensiya sa website nito, www.LEP.gov, sa unang anibersaryo ng panandaan [memorandum] sa kaparaanan sa wika ni Pangunahing Abogado Merrick B. Garland sa pederal na mga ahensiya.
Press Release

Justice Department (Kagawaran ng Katurungan) Naglabas sa mga Korte ng Dear Colleague Letter (liham para sa minamahal na kasamahan) Tungkol sa mga Multa at Bayarin ng Kabataan at mga Taong Nasa Hustong Gulang

Naglabas ngayong araw na ito ang Justice Department ng Dear Colleague Letter tungkol sa pagpapataw at pagpapatupad ng mga multa at bayarin ng mga taong nasa hustong gulang at mga kabataan para sa mga state at local na korte at mga ahensya ng katarungang pangkabataan. Tinutukoy ng liham ang mga karaniwang multa at mga gawi sa bayarin na ipinapataw ng korte, at nag-babala laban sa mga gawaing iyon na maaaring labag sa batas, hindi makatarungan na nagpaparusa sa mga indibidwal na walang kakayahang makabayad o kung hindi man ay nagreresulta sa discrimination (pagtanging masama). Ibinibigay ng kagawaran ang liham na ito bilang bahagi ng patuloy na pangako nito sa pagkamatarungan, pang-ekonomiyang katarungan at paglaban sa mga patakarang nag-aambag ng di katimbang na pagkasangkot sa sistema ng katarungan ang mga komunidad na mababa ang kita.
Press Release

Ang Kagawaran ng Katarungan ay Naglabas ng Language Access Plan upang Palawakin ang Pag-access sa mga Mapagkukunan at Programa ng Kagawaran

Ang Kagawaran ng Katarungan ay naglabas ngayon ng isang na-update na Language Access Plan sa buong Kagawaran upang makatulong na matiyak na ang lahat ng mga indibidwal, maging anuman ang wikang ginamit, ay mayroong access at ganap na makalahok sa mga programa, aktibidad, at serbisyo ng Kagawaran. Ang Language Access Plan ay nagbibigay ng gabay sa mga tanggapan ng Kagawaran upang tulungan silang palakasin ang pagpaplano ng pag-access sa wika, na kinabibilangan ng pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga komunidad na may limitadong kasanayan sa Ingles, pagpapabuti ng mga serbisyo ng pagsasalin at interpretasyon, pagtataguyod ng kalidad ng kasiguruhan ng mga serbisyong iyon, at pagpapalawak ng hanay ng mga magagamit na kagamitan upang maglingkod sa publiko.
Press Release

Mga Usapin Ng White House Roundtable [Talakayan] Ng Magkakasamang Ahensya Para Sa Tulong Panligal Ulat Sa Pangulo

Ngayong araw, magkasamang naglathala sina Attorney General Merrick B. Garland at White House Counsel Stuart Delery ng 2022 Ulat ng White House sa Roundtable ng Magkakasamang Ahensya Para sa Tulong Panligal. Ang ulat na pinamagatang “Pag-aabot sa Katarungan sa Pamamagitan ng Simplikasyon, Isang Mapa para sa Simplikasyong Nakasentro sa mga Tao ng mga Porma, Proseso, at Wika ng Pamahalaang Pederal” (“Access to Justice through Simplification, A Roadmap for People-Centered Simplification of Federal Government Forms, Processes, and Language”) ay nagtatampok sa mga nagawa at pangako ng mga ahenysa sa pagsulong sa sadya ng Roundtable na “dagdagan ang pagkakaroon ng makahulugang pag-aabot sa katarungan para sa mga indibidwal at pamilya, anuman ang kayamanan o katayuan.”