Skip to main content

Tóm lược Hành pháp: Báo Cáo Trợ Lý Pháp Luật Liên Ngành Bàn Tròn 2022

Truy cập Công lý qua sự Đơn giản hoá: Một Lộ trình Tâm điểm là-Con người cho sự Đơn giản hoá các Biểu mẫu, Thủ tục, và Ngôn ngữ của Chính quyền Liên bang (Access to Justice through Simplification: A Roadmap for People-Centered Simplification of Federal Government Forms, Processes, and Language)

Bản Báo cáo Bàn tròn 2022 nêu bật các chiến lược để đơn giản hoá các biểu mẫu và trình tự để người dân Hoa kỳ có thể truy cập các chương trình, dịch vụ và quyền lợi liên bang mà không đến cần sự trợ giúp pháp lý. Người ta thường bị cản trở bởi các tiến trình tìm kiếm các dịch vụ của chính quyền vì một số các lý do: các biểu mẫu dài dòng, phức tạp, và lập đi lập lại; các chính sách và trình tự khó hiểu; các trang mạng không thể truy cập; chờ đợi lâu cho dịch vụ khách hàng; và những đòi hỏi giấy tờ nặng nề không cần thiết. Trong nhiều trường hợp, cần phải có trợ giúp pháp lý để chuyển dịch qua các tiến trình phức tạp mà các cơ quan liên bang xử dụng. Công chúng không cần phải, và thường không thể, thuê mướn được hay dựa vào một luật sư để truy cập những chương trình, dịch vụ và quyền lợi của chính phủ.

Bản báo cáo này xác định một lộ trình ba-bước đơn giản hoá để giúp các cơ quan khuyếch trương truy cập các dịch vụ và chương trình của chính phủ:

 1. Tìm hiểu Vấn đề. Các cơ quan phải tham vấn một cách có ý nghĩa các cộng đồng được phục vụ và có ảnh hưởng bởi các chương trình của chính phủ để hiểu những cản trở trong truy cập.
 2. Thực thi Chiến lược. Các cơ quan phải áp dụng các phản hồi từ sự tham vấn đó để đơn giản hoá các biểu mẫu và thủ tục của họ.
 3. Thẩm định Kết quả. Các cơ quan phải thẩm định ảnh hưởng của các nỗ lực đơn giản hoá để xác định xem truy cập đã khuyếc truơng là có ý nghĩa, hay còn có thể cải thiện thêm nữa.

Bản báo cáo đồng thời cũng nêu bật cách các cơ quan liên bang xử dụng trong tiến trình đơn giản hoá để làm cho các chương trình, dịch vụ và quyền lợi được dễ dàng truy cập. Cụ thể là, các cơ quan thành viên Bàn tròn đang làm cho các chương trình và dịch vụ dễ được truy cập hơn bằng cách:

 • đơn giản hoá các biểu mẫu của chính quyền
 • hợp tác với các chương trình chính phủ-điều hành tại tiểu bang, địa phương, và Bộ tộc để đơn giản hoá thủ tục
 • giảm thiểu các đòi hỏi không cần thiét
 • dùng ngôn ngữ đơn giản
 • cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ
 • ấn định các lựa chọn mặc định có lợi cho người thụ hưởng
 • cung cấp trợ giúp qua các cơ quan tin cẩn
 • cho phép người không-phải là luật sư được giúp khi phù hợp
 • cung cấp các thông tin dễ tìm và dễ hiểu để tự-làm

Cuối cùng, báo cáo này chia sẻ các sáng kiến và các cam kết tương lai bởi các cơ quan thành viên để khuyếch trương truy cập tới các chương trình và dịch vụ liên bang. Các cơ quan đang dự trù các phương thức mới để hợp tác với các nhà cung cấp trợ giúp pháp lý, các cơ quan tuyên truyền, và các cộng đồng có tiền sử bị thiệt thòi và thiếu phục vụ để hiểu rõ hơn vấn đề và thông báo các nỗ lực đơn giản hoá. Các cơ quan đồng thời cũng cam kết những sáng kiến cụ thể mà sẽ đơn giản hoá các thủ tục, cổ vũ việc dùng ngôn ngữ mộc mạc, đơn giản hoá các biểu mẫu của chính quyền, khuyếch trương việc dùng các tài nguyên tự-làm, và nhiều nữa.

Nhóm Bàn tròn sẽ tiếp tục tinh hoá và cải tiến các chiến lược để đơn giản hoá các biểu mẫu liên bang, ngôn ngữ, và thủ tục. Thông qua những nỗ lực này, chúng ta gia tăng nhiệm vụ của mình để khuyếch trương truy cập đến những thành phần được bảo bọc và hứa hẹn của chính quyền liên bang.


English

Arabic: العربية

Chinese, Simplified: 简体字

Chinese, Traditional: 簡體字

French: Français

Korean: 한국어

Spanish: Español

Tagalog

Vietnamese: Tiếng Việt

 

Updated April 11, 2023