فورأ کمک بگیرید یا یک جرم ناشی از نفرت را گزارش دهید (Farsi)

.فورأ کمک بگیرید یا یک جرم ناشی از نفرت را گزارش دهید

.اطلاعات در مورد جرایم ناشی از نفرت به زبان فارسی

فورأ کمک بگیرید

دستورالعمل های زیر را بخوانید تا با نحوه دریافت کمک فوری و نحوه گزارش جرم ناشی ازنفرت را که مشاهده کرده اید
.یا تجربه کرده اید آشنا شوید

فورأ کمک بگیرید یا یک جرم ناشی از نفرت را گزارش دهید

دریافت کمک در مواقع اضطراری

اگر شما یا شخص دیگری که میشناسید در خطر قریب الوقوع است ، به شماره ٩١١ زنگ بزنید یا با اداره پلیس محل خود

.تماس بگیرید

فورأ کمک بگیرید

گزارش دادن یک جرم ناشی از نفرت

:اگر باور دارید که شما قربانی یک جرم ناشی از نفرت بوده اید و یا باور دارید که شاهد جرم ناشی از نفرت بوده اید

.قدم ١ :در اسرع وقت این جرم را به پلیس محل خود گزارش دهید

.قدم ٢:سریعأ این گزارش را بایک تماس تلفنی با دفترتحقیقات فدرال (اف.بی.آی) دنبال کنید

با اف.بی.آی با این شماره تماس بگیرید 5324-225-800-1

اف.بی.آی از مترجمان در تماسهای تلفنی استفاده میکند تا بتوانند با شما صحبت کنند. وقتی شما تماس میگیرید یک پیام یک

دقیقه ای ظبط شده را به انگلیسی و اسپانیایی خواهید شنید. روی خط بمانید تا صدای اپراتور را بشنوید. نام زبانی را که

صحبت میکنید را بگوئید و اپراتور شما را به یک مترجم واجد شرایط وصل میکند و او به شما کمک میکند که شما یک

.جرم ناشی از نفرت را که درباره آن میدانید و یا تجربه کرده اید را گزارش دهید

جرم ناشی از نفرت چیست؟

یک جرم + انگیزه ارتکاب به جرم بر اساس تعصب = جرم ناشی از نفرت

نفرت: کلمه "نفرت"میتواند گمراه کننده باشد. وقتی این کلمه در قانون جرایم ناشی از نفرت استفاده میشود ، کلمه "نفرت" به

معنی خشم ، عصبانیت ، یا دوست نداشتن نیست. در این زمینه "نفرت" به معنی تعصب است نسبت به افراد یا گروه هائی

.با ویژگی های خاص ، که توسط قانون تعریف شده است

جرم: "جرم" در جرایم ناشی از نفرت اغلب جرمی خشونت آمیز مانند تجاوز ، قتل ، آتش سوزی ، خرابکاری یا تهدید

به ارتکاب به چنین جرایمی است. همچنین ممکن است شامل توطئه یا درخواست از شخص دیگری برای انجام چنین

.جرایمی باشد ، حتی اگر جرم هرگز انجام نشده باشد

تعصب یا حوادث ناشی از نفرت: اینها اعمال تعصب آمیزی هستند که جرم محسوب نمیشوند و شامل خشونت ، تهدید یا

.خسارت مالی نمیشوند

قوانین فدرال در مورد جرایم ناشی از نفرت ، جرایمی را تحت پوشش قرار میدهد که شخص بر اساس موارد زیر مرتکب

:شده باشد

قوانین ایالتی در مورد جرایم ناشی از نفرت متفاوت میباشند. بیشتر آنها شامل جرایمی است که بر اساس نژاد ، رنگ و

.مذهب انجام شده است. بسیاری از آنها همچنین شامل رده های بیشتری میشوند

:اولین اصلاحیه قانون اساسی و آزادی بیان

بر اساس اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالت متحده آمریکا ، افراد نمیتوانند صرفأ به دلیل باورهای خود تحت تعقیب قرار

گیرند ، حتی اگر این باورها توهین آمیز باشند. با این حال ، اصلاحیه اول از افرادی که بدلیل یک باور حفاظت شده مرتکب

.جرم میشوند ، حافظت نمیکند

:برای اطلاعات بیشتر به زبان فارسی به موارد زیر مراجعه کنید

تعامل و ایجاد مشارکت با آمریکایی های مسلمان

مکاری با اجرای قانون و جوامع;

ایجاد مشارکت و همکاری با سیکهای آمریکایی

بروشور تقویت پلیس و مشارکت های محلی

بروشور شناسایی مشکلات شهر و حل و فصل مشترک مشکلات

رسیدگی به تنش و درگیری بر اساس ناتوانی

کار با جوامع الجیبیتی برای ایجاد جوامع امن تر و صلح آمیز تر

کار با جوامع مسلمان، عرب، سیک، آسیای جنوبی و هندوها

کمک به جوامع جلوگیری و پاسخگویی به جنایات نفرت محور )

محافظت از مکانهای عبادت

Updated November 22, 2021

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No